0421 - Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026

Ny aftale om effektivisering er på plads for den almene boligsektor for perioden 2021-2026.

Den gældende effektiviseringsaftale frem til og med 2020
I 2016 blev der indgået en aftale om effektivisering af den almene boligsektor frem til og med 2020. Der blev aftalt et måltal for en reduktion af de såkaldte afgrænsede driftsudgifter med 1,5 mia. kr., men allerede i forbindelse med regnskab 2019 var der opnået en reduktion på 1,7 mia. kr. Med regnskab 2020, som kan endeligt opgøres i september 2021, forventes merbesparelsen at blive yderligere forøget.

Fornyet effektiviseringsaftale 2021-26
I ”Grøn boligaftale 2020” omkring den almene sektors renoveringer indgik også en aftale om en fornyelse af effektiviseringsaftalen gældende for perioden 2021 til 2026. Aftaleparterne - som er Boligministeriet (regeringen), KL og BL - har i løbet af efteråret 2020 forhandlet en ny aftale, som nu er tiltrådt af parterne.

Kollektiv aftale

Grundprincippet i aftalen er fortsat, at det er en kollektiv aftale med et måltal for hele den almene boligsektor, hvilket er helt afgørende. Der er således ikke et fastsat effektivitetskrav for den enkelte boligafdeling eller boligorganisation, men et samlet måltal for hele den almene boligsektor. Desuden sker samme korrektioner for beboersammensætning, som var gældende i den forrige aftale.

Effektiviseringer tilgår huslejen

Et andet vigtigt grundprincip i aftalen er, at effektiviseringer direkte har betydning for huslejen enten i form af en mere afdæmpet eller direkte faldende huslejeudvikling eller via midler til henlæggelser.

Vigtige supplerende effektiviseringsfelter i ny aftale
Sammenholdt med den forrige aftale er tilføjet nye vigtige elementer:

  • Merbesparelsen i den forrige aftale i forhold til måltallet på 1,5 mia. kr. godskrives i forhold til det kommende måltal. Som nævnt viser 2019-regnskaberne en merbesparelse på 200 mio. kr., og den forventes at blive forøget i forbindelse med 2020-regnskabet.

  • Energibesparelser indgår i indfrielsen af det kommende måltal, idet besparelser i forhold til energiforbruget (kollektivt og i husstandene) for 2020 indgår som effektiviseringer. Her ventes mindst besparelser på 300 mio. kr.

  • Midtvejs- og slutevaluering med korrektion for udgiftsdrivende faktorer grundet det høje renoveringsomfang og effekter af Parallelsamfundspakken. En række udgiftskonti omkring henlæggelser, forbedringsarbejder, afskrivninger, driftsstøtte, beboerrådgivere m.v. vil blive vurderet i hhv. 2023 og 2026, og ses renoveringer m.v. at være udgiftsdrivende for det enkelte boligselskab og/eller for hele udgiftstallet, vil der blive korrigeret herfor.

 

Måltal og fokus på afdelinger med lave effektivitetstal

Ud fra de ovenstående forudsætninger er der for perioden 2021 til 2026 aftalt et effektivitetstal på 1,8 mia. kr. Det forventes, at mindst 300 mio. kr. af dette måltal indfries af energieffektiviseringer. Herudover forventes det, at yderligere mindst 400 mio. kr. indfries af merbesparelsen i den forrige periode frem til 2020.

 

En betydelig del af den resterende besparelse ventes indfriet ved et forstærket fokus på de boligafdelinger, som fortsat har et uindfriet potentiale. Det indgår således i aftalen, at der for boligafdelinger med uindfriet potentiale skal udarbejdes effektiviseringshandleplaner.

 

Herudover er et særligt indsatsområde i den kommende effektiviseringsaftale fokus på indkøb af varer og tjenesteydelser. Der opstilles ikke faste krav til den enkelte boligorganisation, men det vil være et fokusområde i blandt andet styringsdialogerne.

 

Yderligere elementer

Aftalen rummer desuden, at BL, KL og Landsbyggefonden skal gennemføre et serviceeftersyn af styringsrapporterne, at BL og KL gennemfører løbende konference- og netværksaktivitet om bl.a. styringsdialog og samarbejdet mellem boligorganisationer og kommuner, og at der gennemføres en analyse af det kommunale tilsyn med overvejelser om yderligere styrkelse.

 

Endelig understreges den gældende ansvarsfordeling i aftaleteksten, nemlig at boligorganisationens bestyrelse har ansvaret for tilrettelæggelsen af effektiv drift i boligorganisationen og dens afdelinger og ansvaret for vedligeholdelse af afdelingernes bygninger m.v., herunder sikring af tilstrækkelige henlæggelser hertil.


Den sidste centrale effektivitetsaftale

I den nye centrale aftale om effektivisering er der et mål om, at der fra 2027 skal sikres en mere lokalt forankret effektiviseringsindsats til afløsning af central fastsatte effektiviseringsmål.

 

Dette element i aftalen må vurderes som ganske afgørende også i forhold til at sikre et vedvarende engageret og innovativt arbejde omkring effektivisering i de enkelte boligorganisationer og afdelinger.

Læs mere om aftalen i Fagbladet Boligen og på Transport- og Boligministeriets hjemmeside.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Solveig Råberg Tingey

 

Oprettelse: 08.01.2021 | Sidst opdateret: 08.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her