4220 - Nye regler om tv-overvågning

Nye regler om tv-overvågning

Folketinget har den 28. maj 2020 vedtaget to lovforslag, som ændrer en række regler inden for tv-overvågning. Ændringen i retsplejeloven indfører nye regler for politiets overtagelse af tv-overvågning. Ændringerne i lov om tv-overvågning omhandler pligt til registrering i POLCAM og andre ændringer, som har betydning for almene boligorganisationer.

Ændringerne er et initiativ til at sikre bedre tryghed i samfundet og give politiet bedre forudsætninger for opklaring og forebyggelse af alvorlige forbrydelser.

1. Ændring af retsplejeloven
Politiet får pr. 1. juli 2020 med de nye bestemmelser en direkte hjemmel i loven til at overtage tv-overvågning fra andre myndigheder eller private. Overtagelsen kan kun ske, hvis overtagelsen sker for at forebygge eller efterforske en lovovertrædelse, der kan straffes med fængsel i 6 år eller derover. Herudover kan tv-overvågning også overtages, hvis der er tale om forbrydelser mod statens sikkerhed eller terrorhandlinger.

Politiet kan i dag indhente forudgående retskendelse for overtagelsen af tv-overvågningen, men der er nu også hjemmel til, at politiet kan overtage tv-overvågning uden retskendelse, hvis formålet med indgrebet vil gå tabt ved at afvente retskendelse. I disse tilfælde er det dog påbudt politiet at forelægge overtagelsen for retten inden for 24 timer efter iværksættelsen af overtagelsen.

Den, der har rådighed over den pågældende tv-overvågning, er forpligtet til at bistå politiet i forbindelse med overtagelsen. Politiet har således f.eks. ret til adgang til lokaler, hvorfra tv-overvågningen opsamles og styres.

Politiets overtagelse af tv-overvågning gælder også for almene boligorganisationer. Reglerne gælder ikke tv-overvågning i private hjem.

BL opfordrer til, at boligorganisationerne med opsatte kameraer kontakter den nærmeste politikreds for at få fastlagt de nærmere procedurer og arbejdsgange for en eventuel overtagelse af videoovervågning. En på forhånd fastlagt plan eller information til politiet om overvågningens fysiske placering kan medvirke til at undgå bøder samt udbedringer af låse og døre grundet politiets indtrængen.

Visse overvågningsudstyr kan give politiet fjernadgang. Dette kan dog kun lade sig gøre i det omfang, at båndbredden kan overføre optagelserne via fjernadgang.

Manglende bistand til politiet kan medføre en bøde efter retsplejelovens § 178.

Ændringerne fremgår af retsplejelovens § 791 e.

2. Ændring af tv-overvågningsloven
Lovændringen medfører en pligt for offentlige myndigheder og private til at registrere de overvågningskameraer i POLCAM, som de råder over. POLCAM er politiets register over tv-overvågning i hele landet. Der indføres også øget muligheder for kommunerne til at overvåge, og slettefristen for opbevaring udvides i bestemte tilfælde.

Registrering i POLCAM
Registreringspligten gælder kun for kameraer, der overvåger områder med almindelig færdsel. Dette kan f.eks. være parkeringspladser, gader, veje mv.

Definitionen af almindelig færdsel i forhold til tv-overvågningsloven er i øjeblikket ved at blive afklaret hos Justitsministeriet. Dette skyldes, at det ikke er helt klart, om registreringspligten gælder for kameraer opsat i en vaskekælder, en aflåst p-kælder, en trappeopgang, et aflåst gårdanlæg og lignende områder. Dette vil BL informere nærmere om, når det er afklaret hos Justitsministeriet.

Registreringen indebærer en løbende administration af væsentlige ændringer. Dette kunne være en ændring af kameraets placering eller udskiftning af personale med adgang til datarummet for tv-overvågningen. Undlader boligorganisationen at indberette væsentlige ændringer i POLCAM, kan det straffes med bøde.

Tidspunktet for, hvornår registreringen senest skal være foretaget, vil blive nærmere fastsat ved bekendtgørelse. BL vil informere nærmere herom.

Ændringerne fremgår af lov om tv-overvågning § 2 e.

Øget mulighed for videoovervågning for kommuner
Kommunerne kan, efter drøftelse med politidirektøren, tv-overvåge gader, veje, pladser eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. Dette er blandt andet tiltænkt i områder, hvor en boligafdeling, efter politiets tilladelse, har opsat overvågningskameraer på eget område, idet der kan være behov for at øge trygheden uden for det område, hvor boligafdelingen foretager tv-overvågning.

Ændringen fremgår af lov om tv-overvågning § 2 c.

Udvidet adgang til opbevaring af videooptagelser
Efter den tidligere lov om tv-overvågning var det ikke muligt at opbevare videooptagelser i et længere tidsrum end 30 dage, selvom optagelserne dokumenterer et formodet strafbart forhold, og selvom forholdet er anmeldt til politiet.

Med ændringerne til loven udvides slettefristen i tilfælde, hvor et formodet strafbart forhold er dokumenteret ved optagelserne, og som er anmeldt til politiet, men hvor det ikke har været muligt at overdrage optagelserne til politiet inden for 30 dage.

Ændringerne fremgår af lov om tv-overvågning § 4 c, stk. 5, 1. pkt.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Caroline Simone Evers

 

Søger du bolig? - Klik her