4020 - Nye regler om opstilling af vedvarende energianlæg og indførelse af VE-bonusordning

Nye regler om opstilling af vedvarende energianlæg og indførelse af VE-bonusordning

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har den 30. maj offentliggjort nye bekendtgørelser, der ændrer visse regler på området for vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Bekendtgørelserne trådte i kraft 1. juni 2020.

Bekendtgørelserne er udstedt i medfør af lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, som blev vedtaget den 30. maj 2020.

Der er to af de udstedte bekendtgørelser, som kan have betydning for de almene boligorganisationer:


Bekendtgørelse om grøn pulje
Grøn pulje har til formål at fremme projekter til en række grønne tiltag i kommunen ved at give tilskud til projekter fra grøn pulje.

Reglerne om grøn pulje finder anvendelse for VE- projekter, hvor kommunen har givet tilladelse til opsætningen fra den 1. juni 2020.

Både fysiske og juridiske personer, herunder almene boligorganisationer, kan søge om tilskud til et projekt fra grøn pulje efter bekendtgørelsens § 4. Dog gælder visse objektive krav oplistet i bestemmelsen. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune fastsætter de nærmere retningslinjer for ansøgningsproceduren.

Ifølge lov om fremme af vedvarende energi § 14 og bekendtgørelse om grøn pulje § 2 bliver det pligtigt for opstilleren af et VE-anlæg at indbetale et beløb til den kommunale grønne pulje.

Er der eksempelvis tale om et solcelleanlæg, skal der betales 30.000 kr. pr. MW, hvis altså solcelleanlægget opfylder følgende kriterier:

  • Solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 500 kW eller derover.

  • Solcelleanlæg, som nettilsluttes på terræn og har en installeret effekt på 50 kW eller derover og under 500 kW, og som ligger i en afstand på 500 m eller derunder fra et andet solcelleanlæg på terræn på 50 kW eller derover, der enten er nettilsluttet eller har opnået en byggetilladelse, og hvor disse anlæg har en samlet installeret effekt på 500 kW eller derover.

  • Solcelleanlæg, som nettilsluttes på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller.

Kriterierne i forhold til solcelleanlæg findes i lov om fremme af vedvarende energi § 6, stk. 1, nr. 2-4.


Opfylder anlægget ikke kriterierne til VE-anlægget efter i lov om fremme af vedvarende energi § 14, så er opstilleren ikke forpligtet til at indbetale til grøn pulje.

Bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker
VE-bonusordningen erstatter den nu tidligere købsoptionsordning. VE-bonus er en bonus, som husstande, som nabo til et VE-anlæg, har ret til at få udbetalt fra opstilleren af et VE-anlæg. Betingelserne for, hvornår beboere i en husstand har ret til VE-bonus, fremgår af bekendtgørelsens § 4.

Reglerne om VE-bonusordning finder anvendelse for VE- projekter, hvor kommunen har givet tilladelse til opsætningen fra den 1. juni 2020.

Beboerne i en husstand har pligt til at informere opstilleren af et VE-anlæg om fraflytning eller ved nye beboeres tilflytning. Pligten hertil fremgår af bekendtgørelsens § 16.

Opstilleren har samtidigt pligt til at informere nye beboere om retten til VE-bonus, når opstilleren selv er blevet opmærksom på ændringer i husstanden.

VE-bonussen udbetales til den beboer, der er ansvarlig for fordeling af VE-bonus i husstanden. VE-bonus overføres til den bankkonto, som beboeren har oplyst til opstilleren.

Hvis der er spørgsmål til de to nye bekendtgørelser, kan spørgsmål stilles til juridisk konsulent Caroline Simone Evers, mail cse@bl.dk eller til teknisk konsulent Mikkel Jungshoved, mail mju@bl.dk.


Med venlig hilsen


Bent Madsen /Caroline Simone Evers

Oprettelse: 25.06.2020 | Sidst opdateret: 25.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her