2820 - Dialog med kommunerne om takster for affaldshåndtering, opkrævning af erhvervsgebyr mv.

Dialog med kommunerne om takster for affaldshåndtering, opkrævning af erhvervsgebyr mv.

Den lokale fastsættelse af taksstrukturer og tilrettelæggelse af affaldshåndtering i kommunerne kan give anledning til udfordringer, og det kan have stor betydning for boligafdelingens udgiftsniveau.

 

Det er kommunerne, der er myndighed på affaldsområdet og dermed ansvarlige for at overholde den gældende lovgivning på affaldsområdet. Taksterne, som kommunerne fastsætter, skal være kostægte og dækkes af indtægter fra brugerne.

 

Særligt tre udfordringer gør sig gældende.

 

Takster for affaldshåndtering
Kommunerne har kompetencen til at fastsætte en kommunal takststruktur på affaldsområdet. Der er stor forskel på, hvordan kommunerne prioriterer de forskellige boligtyper, og om kommunen tilrettelægger takststrukturen efter de særlige forhold for almene boligafdelinger.

 

Det gælder fx i forhold til, om takststrukturen tager hensyn til:


at der typisk bor færre personer pr. husstand i de almene boliger end i parcelhuse, og at affaldsproduktionen derfor er mindre pr. boligenhed.

at der ikke opstilles kommunale containere ved hver eneste almen bolig, som det er til-fældet ved mange parcelhuse

at der foregår en omfattende intern håndtering/service af affald ved ejendomsfunktio-nærerne i de almene boligafdelinger, som de almene beboere finansierer

 

Genbrugsstationer opkræver erhvervsaffaldsgebyr
Udgangspunktet i de fleste kommuners affaldsregulativ er, at adgang og benyttelse af gen-brugsstationer er betalingsfri for borgere i kommunen, da udgiften er indeholdt i den årlige be-taling til affaldsordningen.

 

I § 15, stk. 5 i bekendtgørelsen fremgår, at kommunen skal opkræve et gebyr for virksomheder.

 

Flere boligafdelinger bliver opkrævet et erhvervsaffaldsgebyr, når ejendomspersonalet afleverer affald på genbrugsstationen på vegne af afdelingens beboere. Dette betyder, at beboerne kan komme til at betale erhvervsgebyr for en ydelse, som beboerne allerede har betalt for via affaldsordningen i den pågældende afdeling.


Affaldssortering - kommunernes fordeling af merudgifter

Miljøministeriet har i starten af 2019 annonceret en høring af en national affaldsplan i januar 2020. Affaldsplanen skal implementere krav til affaldssortering i EU’s Affaldsdirektiv. Herudover skal affaldsplanen sikre en ensartet håndtering af affaldssortering i landets 98 kommuner ved at standardisere håndteringen af husholdningsaffald i kommunerne. Høringen er udskudt til 2022, da regeringen afventer anbefalingerne fra klimapartnerskaberne.

 

Indtil da er det den nuværende bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører, der gælder. Heri gives kommunerne stort handlerum til at fastsætte, hvorledes fordelingen af merudgifterne til opfyldelse af lovkravet om affaldssortering skal fastsættes i kommunen.

 

Nogle kommuner vælger, at der gælder en lige takst uanset, hvilken form for affaldssortering, der er tale om. Det betyder, at prisen for affaldshåndtering fastsættes til samme beløb pr. bolig, uanset, at affaldshåndteringen fx i almene boliger kan være en væsentligt billigere løsning for kommunen end affaldssorteringsmodellerne i eksempelvis parcelhusene i kommunen.

 

Lokal handling i forhold til affaldstakster
BL’s anbefaling er, at de almene boligorganisationer lokalt undersøger takststrukturen for affald i den pågældende kommune for at sikre sig, at den er rimelig, jf. ovenstående.

 

I første halvdel af 2020 drøftes affaldstakster i kredsene på repræsentantmøder og direktør- og forretningsførermøder med henblik på at drøfte mulige relevante lokale initiativer. Fx kan der være grundlag for, at boligorganisationerne aktivt engagerer sig i forhandlinger med kommunen om en rimelig takststruktur og en fornuftig model for en effektiv affaldssortering.

 

Da alle kommunens almene boligorganisationer er underlagt samme takststruktur og kommunale ordninger, vil det være en fordel, hvis de almene boligorganisationer søger dialogen med kommunen i fællesskab.

 

Når BL har mere information om affaldstaksterne og modellerne for affaldssortering lokalt, vil BL understøtte boligorganisationernes lokale dialog med kommunerne med en henvendelse til KL.

 

BL’s kredskonsulenter bistår gerne boligorganisationerne i forhold til dialog og samarbejde med kommunerne om disse udfordringer. Kontaktoplysninger på de lokale kredskonsulenter kan ses her.

 


Med venlig hilsen


Bent Madsen  / Annesophie Hansen

 

Oprettelse: 12.05.2020 | Sidst opdateret: 09.06.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her