1720 - Ændringer af reglerne i den almene boliglovgivning som følge af coronavirus

Ændringer af reglerne i den almene boliglovgivning som følge af coronavirus

Coronavirus giver udfordringer for de almene boligorganisationer på flere fronter – både i den praktiske hverdag og i forhold til de regler, der skaber rammer for arbejdet.

BL har, som tidligere nævnt, en tæt kontakt til myndighederne, hvor vi blandt andet samarbejder med boligministeriet om informationer til sektoren og behovet for midlertidige lovændringer, som kan sikre de beboerdemokratiske processer og andre relevante arbejdsprocesser.

BL har løbende gjort ministeren opmærksom på forhold og regler, der giver medlemmerne udfordringer i den aktuelle situation, herunder som omtalt i BL Informerer 16/20 har BL sammen forskellige samarbejdspartnere overfor boligministeren påpeget udfordringer i forhold til overholdelse af fristerne for forbrugsregnskaber.

Det har medført, at der nu sker nogle ændringer i lovgivningen. Folketinget har hastebehandlet lovforslag L 158, som blev vedtaget sent på dagen den 31. marts 2020.

Med vedtagelsen af dette lovforslag sker der således ændringer i lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger omkring frister for forbrugsregnskaber og reglerne for beboerdemokratiet.

Der sker ikke ændringer i reglerne omkring afholdelse af syn af lejemål i forbindelse med indflytning og fraflytning.

Forbrugsregnskaber
I lov om leje af almene boliger indføjes en ny bestemmelse om, at boligministeren kan forlænge fristen for, hvornår forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne.

Efter gældende regler skal forbrugsregnskabet være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb, jf. lov om leje af almene boliger § 56, stk. 1. Denne frist har boligministeren nu fået mulighed for at forlænge, jf. ny § 56 a.

Beboerdemokratiet
Da der for tiden ikke kan afholdes møder med mange deltagere, har det ikke været muligt at afholde afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder. Det giver udfordringer i forhold til godkendelse af budgetter og regnskaber, men også i forhold til at kunne træffe nødvendige beslutninger om andre forhold.

Boligministeren har derfor fået mulighed for at fravige og supplere reglerne i kapitel 2 i lov om almene boliger om beboerdemokratiet, jf. ny § 44, stk. 2.

Ind- og fraflytning af lejemål
Nogle boligorganisationer er bekymret for procedurerne omkring ind- og fraflytninger af lejemål – både vedrørende indkaldelse og afholdelse af syn samt udsendelse af prisoverslag og endelige flytteopgørelser.

Boligministeriet har vurderet, at disse udfordringer vil kunne overkommes uden at ændre reglerne. Det vurderes, at det er muligt at mødes til ud- og indflytningssyn, når de nødvendige forholdsregler tages.

Også ved syn af almene ældre- og plejeboliger finder ministeriet, at det på nuværende tidspunkt og med de aktuelle restriktioner bør være muligt at foretage disse inden for rammerne af gældende regler – med behørig iagttagelse af relevante forholdsregler til begrænsning af smitterisiko.

BL har været i kontakt med flere medlemmer om de praktiske udfordringer ved syn af især ældre/plejeboliger, herunder om man i visse særlige situationer af hensyn til smitterisikoen overfor meget udsatte beboere kunne overdrage synsopgaven til plejepersonalet fremfor driftspersonalet, der sædvanligvis foretager syn. Der må på ovenstående baggrund findes konkrete, lokale løsninger på de udfordringer, som måtte opstå – særligt omkring meget udsatte beboere – og BL kan også kontaktes i den anledning på corona@bl.dk.

Læs mere om almene boliger her


Opdatering
Så snart boligministeren fastsætter nærmere regler omkring ovennævnte, informerer vi straks herom.

BL følger naturligvis fortsat løbende situationen og sørger hele tiden for opdatering af informationerne på BL’s corona-site og BL’s site om Det Rådgivende Byggepanel.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 01.04.2020 | Sidst opdateret: 28.09.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her