9620 - Ændring af målerbekendtgørelsen og revideret faktureringsbekendtgørelse

Ændring af målerbekendtgørelsen og revideret faktureringsbekendtgørelse

Energistyrelsen har foretaget ændringer til målerbekendtgørelsen og en revideret faktureringsbekendtgørelse, som begge trådte i kraft i efteråret. De to bekendtgørelser har en vis sammenhæng, da de begge er en del af EED (Energieffektiviseringsdirektivet). BL har afventet to særlige forhold i forbindelse med de nye bekendtgørelser.

Det ene er en vejledning til målerbekendtgørelsen, som netop er offentliggjort. Det andet er en præcisering af, hvordan man efterlever reglerne i faktureringsbekendtgørelsen vedrørende oplysninger om brændselssammensætning og CO2 belastning i forbindelse med afregning af varme.

Herudover er der også en del andre uafklarede spørgsmål, som fortsat er under afklaring. Der vil blive meldt løbende ud, når klarheden melder sig.

 

Ændring af målerbekendtgørelsen

Revisionen af EED indebærer, at nyinstallerede varmemålere skal være fjernaflæselige, ligesom eksisterende målere skal udskiftes med fjernaflæselige målere eller i det mindste gøres fjernaflæselige senest den 1. januar 2027.

 

I forbindelse med ændringerne til bekendtgørelse har styrelsen udarbejdet en vejledning til målerbekendtgørelsen med et beregningseksempel på rentabiliteten i forbindelse med opsætning af vandmålere. Der kan også findes et beregningseksempel på BL’s side for DriftsNet.

 

Installationen af målere af gas, vand, varme og køling skal som nævnt kun foregå, hvis dette er økonomisk rentabelt. Man skal ikke som tidligere søge dispensation fra at opsætte målere, men derimod foretage beregning der viser, om målingen er rentabel. På forlangende skal denne rentabilitetsmåling forelægges myndighederne. 


Revideret faktureringsbekendtgørelse

Med de nye stramninger i den reviderede faktureringsbekendtgørelse er der øgede krav til at oplyse om forbrug, pris samt brændselssammensætning. Fra den 1. januar 2022 skal der - hvis der er installeret fjernaflæste målere eller fjernaflæste varmefordelingsmålere - leveres forbrugsoplysninger baseret på faktisk varmeforbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere til slutkunder og slutbrugere mindst hver måned. Dette gælder dog ikke uden for fyringssæsonen.

 

Der er dog fortsat en del uafklarede spørgsmål, herunder det helt fundamentale om, hvem der er slutkunden.

BL og Dansk Fjernvarme har rejst spørgsmål til en række af de nye krav.

Det er også uafklaret, hvem der skal levere oplysninger om brændselssammensætning og emissioner samt hvordan 20 MW-grænsen i forhold til selskaber, der er undtaget fra kravet, skal indarbejdes. Herudover er det uklart, hvordan man forholder sig, hvis man ikke kan få de endelige afregninger for brændsler og varmeleverancer inden årsopgørelsen skal udsendes, og om boligorganisationerne kan siges at have opfyldt sin oplysningspligt ved blot at henvise til fjernvarmeselskabets hjemmeside.

 

Der er således en række væsentlige spørgsmål, som fortsat er uafklarede. Der arbejdes på at tilvejebringe disse afklaringer og i en form, som ikke er unødigt administrativt belastende for vores medlemmer.

 

Der vil blive meldt løbende ud herom.

 

Spørgsmål kan rettes til teknisk konsulent Mikkel Jungshoved på telefon 33 76 20 28 eller mail mju@bl.dk.

Med venlig hilsen
 

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

 

 

 

Oprettelse: 22.12.2020 | Sidst opdateret: 07.01.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her