7420 - Lokale tiltag for at reducere smitteudvikling i Nordjylland

Lokale tiltag for at reducere smitteudvikling i Nordjylland

For at reducere smitteudvikling har regeringen iværksat en række lokale restriktioner og tiltag i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-varianter af coronavirus.

Nogle tiltag er allerede trådt i kraft, mens andre følger de kommende dage. Det iværksættes mange tiltag – fra smittesporing til restriktioner for skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik, kulturliv og meget andet. Relevant uddrag af restriktioner følger her:

Fra 5. november 2020 – opfordringer i forholdt til mobilitet og samvær

Myndigheder opfordrer kraftigt til at

 • alle beboere i de berørte kommuner alene krydser kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
 • alle med bopæl uden for de berørte kommuner ikke indrejser i de berørte kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
 • offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner hjemsender alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.
 • offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner hjemsender alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner.
 • beboere i de berørte kommuner omgås færrest mulige personer.

 

Myndighederne angiver, at kritiske funktioner skal forstås blandt andet som personale ansat i sundheds- og plejesektoren, ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

For almene boligorganisationer betyder det, at de driftskritiske opgaver og det boligsociale arbejde kan opretholdes, men at øvrigt personale i videst muligt omfang skal arbejde hjemmefra for at undgå smittespredning.

 

Fra 7. november 2020 – restriktioner for serveringssteder


Det indføres regler om at:

 • Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for servering til indtagelse på salgsstedet (dog mulighed for take away).

Det betyder for de almene boligorganisationer, at beboercafeer mv. i boligafdelingerne skal holdes lukket.

Fra 9. november 2020 – forsamlinger, kultur- og foreningsliv

 • Alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, teatre, biografer, biblioteker (med undtagelse af ind- og udlån for forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder.


Det betyder, at boligafdelingernes aktiviteter i fælleslokalerne mv. ikke må finde sted. Udendørs arrangementer med maks. 10 deltagere kan fortsat finde sted.


Det lille forsamlingsforbud på 10 personer opretholdes, men flere af undtagelserne afskaffes:

 • Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer afskaffes.
 • Muligheden for at være 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år afskaffes.
 • Muligheden for at være 50 personer til stede ved aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år afskaffes.
 • De nuværende undtagelser om bl.a. almindelige ophold og færden på arbejdspladser bibeholdes.

Det betyder, at der højst må være 10 deltagere til de nævnte aktiviteter for børn og unge i en boligafdeling – og at der ikke kan afholdes møder i beboerdemokratiet med mere end 10 deltagere.

Det fulde overblik over alle lokale tiltag og restriktioner findes i pressemeddelelse og faktaark på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

De lokale tiltag og restriktioner gælder foreløbig til og med den 3. december 2020.

Vi henviser i øvrigt til BL’s coronasite for nærmere information om corona og almene boligorganisationer. Spørgsmål kan sendes til corona@bl.dk.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

Oprettelse: 06.11.2020 | Sidst opdateret: 24.11.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her