7320 - Tilskud fra bygningspuljen til energirenoveringer

Tilskud fra bygningspuljen til energirenoveringer

 

Der er trådt en ny bekendtgørelse om energieffektiviseringer og energibesparelser i helårsbeboelse i kraft. Bekendtgørelsen er udstedt som led i udmøntningen af initiativer i Energiaftale af 29. juni 2018. Bekendtgørelsen indfører nogle ændringer i forhold til den tidligere gældende bekendtgørelse, som samtidigt ophæves.

Målretning af midler
Almene boligorganisationer kan søge om tilskud til energirenoveringer fra bygningspuljen. Bygningspuljen udspringer af Energiaftalen 2018. Bygningspuljens midler kan ydes fra 2021 til og med 2024, og der er et årligt tilskudsloft på 500 mio. kr.

Bekendtgørelsen udstedes for at sikre en endnu mere målrettet indsats mod energieffektivisering, herunder CO2-reduktioner. 60 % af den samlede bygningspulje er nu målrettet tiltag, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler, samt elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med energieffektiviseringstiltag uden for områder besluttet udlagt til fjernvarme.

Herudover er der flere energitiltag, som omfattes af tilskudspuljen ved den nye bekendtgørelse. Alle støtteberettigede tiltag fremgår af bekendtgørelsens § 4.

Ansøgning
En boligorganisation, der ønsker at søge om støtte fra puljemidlerne, skal indsende en ansøgning inden den 1. december det pågældende år.

Energistyrelsen indkalder ansøgninger om tilsagn om tilskud på Statens-tilskudspuljer.dk og på Energistyrelsens hjemmeside. Herunder oplyses blandt andet om de tilskudsberettigede energiforbedringstiltag.

Tilsagn om tilskud kan kun gives, hvis arbejdet endnu ikke er påbegyndt.

Kravene til selve ansøgningen er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens kapitel 2.

Afgrænsning af støtte
Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvortil der er ydet eller ydes støtte efter anden lovgivning.

BL har i sit høringssvar til Energistyrelsen udtrykt, at støtte fra Landsbyggefonden ikke bør anses som støtte i bekendtgørelsens forstand, idet der er tale om støtte fra opsparede midler. Energistyrelsen svarer dog, at der ikke kan ydes tilskud, hvis der til det samme projekt er ydet eller ydes støtte fra Landsbyggefonden.

Der vil være tilfælde, hvor et renoveringsprojekt ikke er støttet at Landsbyggefonden. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at undersøge mulighederne for tilskud gennem bygningspuljens tilskudsordning, førend arbejdet igangsættes.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen med uddybende information omkring betingelser for støtte og forklarende eksempler.

Læs mere om Bygningspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

Oprettelse: 29.10.2020 | Sidst opdateret: 24.11.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her