0819 - Ophævelse af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægs-arbejder m.v.

Med virkning fra januar 2019 er følgende cirkulærer ophævet:

1) Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.


2) Cirkulære nr. 39 af 17. februar 1994 om vejledende mindstegrænser for sikkerhedsstillelse efter AB92.


3) Cirkulære nr. 21 af 5. februar 1993 om anvendelse af »almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed« af 10. december 1992 (AB).


4) Cirkulære nr. 30 af 28. februar 1990 om - ophævelse af bestemmelserne om ydelser og honorering af teknisk rådgivning i statslig og statsstøttet bygge- og anlægsvirksomhed – brug af ABR 89.


5) Cirkulære nr. 9099 af 3. marts 2004 om fravigelse af AB 92, ABT 93 og ABR 89 ved indgåelse af partneringaftaler.


Det har ikke de store konsekvenser for de almene boligorganisationer, da prisregulering nu er omfattet af AB-systemet, og pligten til at benytte AB findes i støttebekendtgørelsen. Det er derfor primært statslige myndigheder ophævelsen har betydning for.

 

Ministeren planlægger, at der indføres et følg eller forklar-princip for offentlige bygherrer ved anvendelse af AB-systemet. Dette sker, blandt andet med henblik på at sikre at eventuelle fravigelser fra AB-systemet vil være sagligt og fagligt begrundet. Det er ministerens vurdering, at et følg eller forklar-princip for alle offentlige bygherrer vil være et effektivt redskab, da det ikke kun omfatter statslige, men også kommunale og regionale bygherrer. 

 

Bestræbelserne for at undgå usaglige fravigelser, herunder ved anvendelsen af et følg eller forklar-princip, vil fremadrettet skulle understøttes af ministeriets bygherrevejledning. Den nye bygherrevejledning offentliggøres i 1. kvartal af 2019, og vejledningen vil bidrage til, at alle offentlige myndigheder, herunder både kommuner, regioner og staten, kan administrere deres rolle som offentlige bygherrer bedst muligt.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Christina Iversen

 

Søger du bolig? - Klik her