5319 - Nye regler om kommunalt anviste unge i plejeboliger

Nye regler om kommunalt anviste unge i plejeboliger

Der er ved en lovændring tilpasset enkelte bestemmelser i bl.a. lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Ændringen handler om anvisning af unge under 35 år til almene plejeboliger, opsigelse af sådanne længerevarende botilbud og afholdelse af udgifter til istandsættelse ved fraflytning af disse boliger.

De nye bestemmelser træder i kraft pr. 1. januar 2020 og finder alene anvendelse på lejeaftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Plejeboliger til unge under 35 år
Lovændringen gør det nemmere for kommunen at anvise unge borgere under 35 år til en almen plejebolig, da kommunen får mulighed for at træffe beslutning om at mærke et antal almene plejeboliger, hvortil kommunen kun visiterer og anviser unge under 35 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til en almen plejebolig. Denne mulighed fremgår af lov om almene boliger § 5, stk. 6.

Boligerne skal ligge samlet i en bebyggelse og kunne understøtte, at de pågældende kan leve et ungdomsliv.

For at kommunen kan sikre, at boligerne til enhver tid udlejes til den berettigede personkreds efter lov om almene boliger § 54, stk. 4, skal kommunen indskrive i lejekontrakten, at opholdet er tidsbegrænset, indtil beboeren fylder 35 år. Opsigelsesadgangen indsættes i lov om leje af almene boliger § 85, stk. 4 og § 86, stk. 8.

Det er boligorganisationens ansvar at kontrollere, at beboeren fraflytter lejemålet, inden beboeren fylder 35 år. Dette indebærer, at hvis boligerne ejes af en almen boligorganisation eller selvejende institution, skal der indgås en aftale med kommunen om, hvordan opsigelse og fraflytning af boligen skal foregå, så der sikres en tryg overgang for beboerens flytning til en anden bolig. Dette følger af lov om almene boliger § 54, stk. 4, 2. pkt.

Kommunens afholdelse af rimelige flytteudgifter og istandsættelsesudgifter
Kommunen skal afholde de nødvendige udgifter til istandsættelse af plejeboligen, når skaderne er forvoldt af en ung med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale udfordringer, der forhindrer den unge i at leve op til sine lejeretlige forpligtelser. Dette gælder både for skader inde i selve plejeboligen samt for skader på fælles boligarealer og adgangsarealer, jf. lov om almene boliger § 74 a.

Udover skader i og uden for lejemålet og udgifter til istandsættelse indføres også en hjemmel til kommunens dækning af beboerens rimelige omkostninger i forbindelse med flytningen, når den unge er opsagt efter lov om almene boliger § 85, stk. 4. Den nye hjemmel fremgår af lov om almene boliger § 56 a.

Med lovændringen vil boligorganisationen kunne stille boliger til rådighed for kommunal anvisning uden at risikere store tab til istandsættelsesudgifter.

Opsigelse baseret på alderskriterium for unge
Der er indsat nye regler om adgangen til opsigelse af en plejebolig, som er tildelt en ung med særlige behov efter lov om almene boliger § 54, stk. 4. Hidtil har det kun været muligt at opsige, hvis botilbuddet nedlægges eller reorganiseres, eller hvis forhold hos beboeren gør, at fraflytning er nødvendig – og ikke på baggrund af alder.

Med lovændringen gøres det nu muligt at opsige et længerevarende botilbud alene på grundlag af et alderskriterium. Opsigelsesadgangen vil med lovændringen fremgå af bestemmelserne i lov om leje af almene boliger § 85, stk. 4, jf. § 87, stk. 6.

Denne opsigelsesmulighed gælder dog kun for lejeforhold, hvor den unge er anvist efter lov om almene boliger § 54, stk. 4. Opsigelsesadgangen gælder derfor ikke ved anvisning til almene ungdomsboliger, selvom den unge er anvist efter kriteriet om et særligt behov for en ungdomsbolig, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, 1. pkt.

Ændringen om opsigelse for unge anvist efter lov om almene boliger § 54, stk. 4 skal fremover give kommunerne større mulighed for at målrette sociale indsatser og sikre, at unge med særlige behov kan få tildelt en passende bolig. Samtidigt sikres det, at plejeboligerne til enhver tid bebos af unge jævnaldrende.

Lovændring styrker derved forudsætningerne for, at de unge kan leve et ungdomsliv sammen med andre jævnaldrende unge ved samvær og fælles aktiviteter.

Ændring af serviceloven
Udover ændringerne i lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger er der foretaget ændringer i serviceloven vedrørende magtanvendelsesreglerne. Disse ændringer i serviceloven kan ses her.

Social- og indenrigsministeriet har udarbejdet en vejledning, hvor de allerede gældende regler på området og de nye regler er nærmere beskrevet.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

 

Oprettelse: 20.12.2019 | Sidst opdateret: 20.12.2019

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her