5119 - Aftale mellem BL og Dansk Byggeri om fravigelser til AB 18

Aftale mellem BL og Dansk Byggeri om fravigelser til AB 18

For at sikre effektive byggesager har Dansk Byggeri og BL-Danmarks Almene Boliger udarbejdet vedlagte oversigt  over fravigelser, som de to foreninger er enige om kan være konkret velbegrundede for en almen boligorganisation.

 

De enkelte fravigelser anvendes efter konkret behov og skal under alle omstændigheder godkendes af kommunen. Boligorganisationen bør i den forbindelse angive en kort begrundelse for, hvorfor fravigelsen er relevant.

 

Almene bygherrer skal efter støttebekendtgørelsens § 31, stk. 2, lægge AB, ABT og ABR til grund for aftaler om støttet byggeri uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Efter AB 18, § 1, stk. 2, gælder fravigelser kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen på hvilke punkter, fravigelse skal ske.

 

Aftalen mellem BL og Dansk Byggeri omfatter de fravigelser, som de to organisationer er enige om kan være konkret velbegrundede for en almen boligorganisation. Der kan konkret være behov for andre fravigelser. Det er ikke udelukket, at kommunen kan godkende andre fravigelser, når betingelserne i støttebekendtgørelsen er opfyldt.

 

Det kan f.eks. være en såkaldt ”escapeklausul”, der begrænser boligorganisationens tab, hvis Klagenævnet for Udbud erklærer en kontrakt uden virkning eller pålægger boligorganisationen at annullere en beslutning om tildeling. Uden escapeklausul kan boligorganisationen bl.a. blive erstatningspligtig for entreprenørens dækningsbidrag, og det kan især i store renoveringssager have uoverskuelige konsekvenser for en afdelings økonomi.

 

Kommune og boligorganisation bør overveje, om der konkret er behov for en escapeklausul, f.eks. ved at angive følgende i udbudsmaterialet:

 

”Hvis Klagenævnet for Udbud eller domstolene annullerer Bygherrens tildelingsbeslutning eller erklærer den indgåede kontrakt for uden virkning, er Bygherren berettiget til med 3 måneders varsel at opsige kontrakten.

 

Entreprenøren skal ved modtagelse af opsigelse fra Bygherren foranstalte, at der sker tilsvarende opsigelser over for eventuelle underentreprenører og underleverandører og i øvrigt tage de nødvendige forholdsregler med henblik på at begrænse sit tab mest muligt.

 

Hvis kontrakten opsiges, har entreprenøren krav på betaling for det indtil opsigelsestidspunktet udførte arbejde i henhold til arbejdets stade.

 

Entreprenøren er herudover på baggrund af behørig dokumentation herfor berettiget til at få erstattet sit eventuelle yderligere uundgåelige og direkte tab foranlediget af opsigelsen, forudsat at entreprenøren har overholdt sin pligt til at minimere dette tab mest muligt.

 

Entreprenøren har ikke derudover noget krav mod Bygherren i anledning af opsigelsen. Entreprenøren kan eksempelvis ikke kræve erstatning for mistet fortjeneste eller lignende videregående tab.

 

Entreprenøren er forpligtet til at videreføre ovenstående bestemmelser om opsigelsesadgang i kontraktgrundlaget med sine underentreprenører og underleverandører.”

 

Det skal bemærkes, at Dansk Byggeri ikke er enig i anvendelsen af escapeklausuler, idet Dansk Byggeri ikke mener, at entreprenøren bør miste indtægter i tilfælde af annullation eller ”uden virkning”. Kommune og boligorganisation kan derfor forvente en henvendelse fra Dansk Byggeri.

 

Det vil i en sådan situation have betydning, at kommune og boligorganisation har en konkret begrundelse for anvendelse af klausulen, så kravet i støttebekendtgørelsen er opfyldt. Det vil også have betydning, at man har anvendt en klausul, der ikke efterlader entreprenøren med et urimeligt tab.

 

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til juridisk chef i Byggeskadefonden Birgitte Fæster på bif@bsf.dk eller 3376 2159.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen

 

 

 

 

 

Oprettelse: 18.12.2019 | Sidst opdateret: 26.05.2020

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her