3218 - Digital kommunikation

Digital kommunikation i lejeforholdet

 

BL har erfaret, at der fortsat er lidt usikkerhed i forhold til de nye bestemmelser om digital kommunikation pr. 1. januar 2018 og pr. 1. januar 2019.

 
Reglerne afhænger i første omgang af, om lejeaftalen er indgået før eller efter 1. januar 2018.

 

Lejeaftaler indgået efter den 1. januar 2018 
For alle lejeforhold, der er indgået efter den 1. januar 2018, er udgangspunktet, at der kommunikeres digitalt mellem lejer og boligorganisation. Digital kommunikation kan for disse lejeforhold ske uden, at der er indgået en aftale herom mellem parterne. 


Der er dog nogle få undtagelser, hvor digital kommunikation ikke kan anvendes:

Meddelelser efter lov om leje af almene boliger § 89 (opsigelser) og efter § 90, stk. 2 (påkrav/rykker for skyldig husleje) skal afgives pr. brev, men kan som supplement afgives som digitale dokumenter.

 

Der kan ikke kommunikeres digitalt, hvis boligorganisationen eller lejeren er fritaget for digital post efter lov om digital post fra offentlige afsendere (f.eks. personer uden adgang til computere, med funktionsnedsættelse eller lignende).


Lejeaftaler indgået før den 1. januar 2018 
Hvis boligorganisationen ønsker at kommunikere digitalt med lejerne, skal der gives meddelelse til lejer om, at boligorganisationen fremadrettet fra 1. januar 2019 vil kommunikere digital.


Der er ingen formkrav givet til meddelelsen, der dog ikke kan ske digitalt (medmindre denne kommunikationsform allerede er aftalt). Det er boligorganisationen, der skal bevise, at lejeren har fået meddelelsen. BL anbefaler, at dette sker pr. brev.

 

De samme undtagelser for brug af digital kommunikation, som der er nævnt ovenfor, er også gældende her:

Meddelelser efter lov om leje af almene boliger § 89 (opsigelser) og efter § 90, stk. 2 (påkrav/rykker for skyldig husleje) skal fortsat afgives pr. brev, men kan som supplement afgives som digitale dokumenter.

 

Der kan ikke kommunikeres digitalt, hvis boligorganisationen eller lejeren er fritaget for digital post efter lov om digital post fra offentlige afsendere (f.eks. personer uden adgang til computere, med funktionsnedsættelse eller lignende).

 

Boligorganisationen og lejeren fortsætter naturligvis med at kommunikere digitalt, hvis der allerede er indgået aftale herom inden 1. januar 2018, jf. den tidligere lov om leje af almene boliger § 5, stk. 2.

 

Boligorganisationen skal være opmærksom på, at en lejer kan vælge at kommunikere digitalt med boligorganisationen pr. 1. januar 2019, - også uden at boligorganisationen har ønsket det. Dette kan ske uden varsel.

 

Ophør med brug af digital kommunikation 
Både boligorganisationen og lejeren kan fravælge digital kommunikation med et varsel på 1 måned til den første hverdag i en måned, der ikke er en helligdag.

 

Digital kommunikation i beboerdemokratiet
Det skal præciseres, at de omtalte regler om digital kommunikation i lov om leje af almene boliger ikke omfatter og omhandler de muligheder, der fremgår af normalvedtægterne i forhold til digital kommunikation i beboerdemokratiet – altså for indkaldelse og udsendelse af forslag til repræsentantskabsmøde eller generalforsamling og afdelingsmødet. Dette kræver fortsat en særskilt aftale mellem boligorganisationen og den enkelte lejer. 

NB! - Lovgivningen om digital kommunikation er ændret. Se ændringerne i BL - Informerer - 4319 

 

 

Bent Madsen / Anni Pedersen

Oprettelse: 14.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her