2918 - Bekendtgørelser som følge af nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling mv.

Billede af BL_Agervang_101018_003.jpg

Der er udstedt nye bekendtgørelserne som følge af lovændringerne i lov nr. 1322 af 27. november 2018 (L 38), som omtalt i BL informer 2818. Det drejer sig om følgende ændrede eller nye bekendtgørelser, hvor der er fastsat mere detaljerede regler:

 

1. Ændringer til bekendtgørelsen om drift af almene boliger

Det præciseres, at Landsbyggefondens midler kan anvendes bredt til sikring af, at boligafdelingerne fremstår som tidssvarende, veldrevne og velfungerende bebyggelser ved støtte til fysiske, økonomiske og sociale tiltag.

 

Der er indsat to nye bestemmelser om anvendelse af nettoprovenu i boligorganisationens dispositionsfond. Et nettoprovenu, der opstår som følge af afhændelse af boliger i forbindelse med en udviklingsplan, kan anvendes til at yde tilskud til boligorganisationens køb af grunde til opførelse af nye almene boliger. Et nettoprovenu, der stammer fra salg af almene boliger i et ghettoområde, kan anvendes til som ommærkningsbidrag til nedsættelse af huslejen i familieboliger, der ommærkes til ungdomsboliger. Ændringerne er underlagt nærmere vilkår, der fremgår af driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1 samt § 43, stk. 7 og 8.

 

Ændringerne til driftsbekendtgørelsen kan ses i her.

 

2. Bekendtgørelse om afgrænsning af almene boligområder efter § 61 a, stk. 3 i lov om almene boliger

Bekendtgørelsen anvendes på udsatte boligområder og ghettoområder og definerer, hvordan man opgør disse boligområder på baggrund af ændrede kriterier. BL er bekendt med, at der har være fejl i opgørelsen i forhold til matrikelnumre og har derfor iværksat en undersøgelse af matrikelafgrænsninger.

Bekendtgørelsen kan ses her.

 

3. Bekendtgørelse om fysiske forandring af hårde ghettoområder

Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler for udvikling og afvikling af hårde ghettoområder. Formålet er at reducere andelen af almene familier boliger til højst 40% senest i 2030. Det skal som udgangspunkt ske gennem udviklingsplaner udarbejdet af boligorganisationen og kommunen i fællesskab. Kommunen kan i særlige tilfælde udarbejde en udviklingsplan udenom boligorganisation. Ministeren kan under særlige omstændigheder påbyde afvikling af boligafdelingerne.

Der er mulighed for at ansøge ministeren om dispensation til at nedbringe antallet af familieboliger til en andel, der er højere end 40% - til fx 50% eller 60%, jf. ministerens besvarelse af spørgsmål herom.

Der er fastsat nærmere frister for indsendelse af udviklingsplaner til ministeren, ligesom der er fastsat frister for ansøgning om dispensation.

Bekendtgørelsen indeholder en skabelon for udarbejdelse af udviklingsplaner og en nærmere angivelse af indholdet af udviklingsplaner og dispensationsansøgninger. 

Der er relativ kort frist – to eller fire måneder afhængigt af det pågældende boligområde - til at fremsende dispensationsansøgninger, og BL anbefaler, at de indsendes hurtigst muligt. 

Udviklingsplaner skal være udarbejdet og fremsendt til ministeren med udgangen af maj 2019.

Bekendtgørelsen kan ses her.

 

 

4. Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger

Der er indsat en ny bestemmelse i udlejningsbekendtgørelsen om, at der i et hårdt ghettoområde kan optages lejere under 65 år på oprykningsventelisten, hvortil der ikke opkræves gebyr.

Der er også nye bestemmelser om afvisning:


 

  • En boligorganisation kan forlange, at boligsøgende til et udsat boligområde skal forevise en straffeattest for både den boligsøgende og medlemmer af dennes husstand. På baggrund af straffeattesterne kan der ske afvisning, hvis kriminaliteten har betydning for trygheden i boligområdet. 

  • Der kan desuden ske afvisning af en boligsøgende, hvis den pågældende – eller et medlem af husstanden – indenfor en periode på to år inden overtagelsesdagen har fået opsagt eller ophævet lejemålet i en anden boligorganisation mv. i samme boligområde efter husordensovertrædelser eller bestemte kriminelle handlinger.

  • Boligorganisation har desuden pligt til at afvise boligsøgende i et hårdt ghettoområde, der ikke allerede har en bolig i boligafdelingen, hvis den boligsøgende eller dennes eventuelle ægtefælle modtager integrationsydelse uddannelseshjælp eller kontakthjælp. Kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde dispensere herfra.

Ændringerne er indføjet i udlejningsbekendtgørelsen, som kan ses her.

 


Nærmere orientering

Ministeriet har udsendt orienteringsskrivelse om ændringerne i udlejningsbekendtgørelsen til samtlige kommuner og BL. Skrivelsen med en nærmere forklaring af ændringerne kan ses her.

BL er i gang med nærmere beskrivelser af udviklingsplaner og dispensationsansøgninger med oversigt over de forskellige frister.

 

Læs også: Hvem står på ghettolisten

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 18.12.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her