1917 - Aftale om digital kommunikation

Den 2. juni indgik alle Folketingets partier en aftale om fremtiden for digital kommunikation i lejeforhold. Aftalen tager sigte på at gøre digital kommunikation mellem lejere og udlejere lettere. Aftalen udmøntes i et lovforslag, som fremsættes i Folketinget i efteråret 2017, der vil fremme vilkårene for digital kommunikation. Aftalen lægger ikke op til store ændringer af reglerne på området, men BL vender tilbage, når det endelige lovforslag foreligger.

 

Hovedpunkterne i det kommende lovforslag er:

 • Lejer og udlejer aftaler som udgangspunkt selv kommunikationsform og kan opsige en aftale om digital kommunikation med et varsel på en måned fra den 1. i måneden.

  Det væsentligste nye er, at udgangspunktet er frihed til at aftale kommunikationsform mellem parterne. Varselskravet ved opsigelse er også en nyskabelse.
   
 • Lejere, der er undtaget fra Digital Post fra det offentlige, fritages for digital kommunikation i lejeforholdet.

  Det er således vigtigt, at alle boligorganisationer sikrer sig, at der ikke kommunikeres digitalt med fritagne personer. Det er endnu ikke afklaret, hvordan boligorganisationerne rent praktisk skal sikre sig dette. BL arbejder for, at det sker med mindst mulig administrativ byrde for boligorganisationerne.
   
 • Kravet om skriftlighed pr. brev fastholdes ved betalingspåkrav og opsigelse. Parterne kan dog indgå aftale om, at lejerne også kan modtage de pågældende meddelelser i e-Boks.

 

Offentlig Digital Post

Aftalen forholder sig ikke til de almene boligorganisationers mulighed for at afsende offentlig Digital Post, hvilket BL arbejder for bliver muligt, jf. BL Informerer nr. 0317 om Digital Post.

BL indgår i en arbejdsgruppe bestående af Transport, Bygnings- og Boligministeriet, Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og KL, der skal belyse potentialet i og mulighederne for, at de almene boligorganisationer kan indgå i den Offentlige Digitale Post. Arbejdsgruppen forventes at være færdig inden årsskiftet, hvorefter arbejdsgruppens anbefalinger forelægges styregruppen for effektivisering af den almene boligsektor.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Natalia Rogaczewska

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her