1717 - Ændring af driftsbekendtgørelsen vedrørende effektivisering af den almene boligsektors drift

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har med bekendtgørelse nr. 423 af 28. april 2017 udsendt en ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

 

Bekendtgørelsen følger op på lov nr. 1559 af 13. december 2016 om effektivisering af den almene boligsektor og gennemfører en række ændringer, som har til formål at fremme effektivisering og billiggørelse af driften i de almene boligorganisationer og enkelte afdelinger.

 

Bekendtgørelsen præciserer organisationsbestyrelsens ansvar, herunder at det er organisationsbestyrelsen, der skal påse, at boligorganisationen udøver god økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremmer kvalitet og effektivitet under hensyn til almenboliglovens formål og målsætninger. Desuden at administrationsaftaler skal kunne opsiges med 1 års varsel. Allerede indgåede administrationsaftaler løber frem til den enkelte aftales udløb.

 

Dertil skal organisationsbestyrelsen afgive en årsberetning, hvori der nærmere redegøres for den økonomiske udvikling samt den udøvede økonomistyring og egenkontrol i boligorganisationen og dens afdelinger i regnskabsåret samt eventuelle forhold påtalt af revisor.

 

Derudover præciseres, at boligorganisationen skal tilstræbe en forståelig og overskuelig fremstilling ved præsentation af forslag til driftsbudget og årsregnskab, herunder at udgiftskrævende forslag skal indeholde oplysning om konsekvenser for huslejen.

 

Henlæggelser til vedligehold skal ske på grundlag af en 30-årig plan, der sammen med rapporten om ejendommens tilstand samt vedligeholdelses- og fornyelsesplan, skal granskes hvert 5. år af en ekstern uvildig byggesagkyndig. Denne granskning af vedligeholdelses- og fornyelsesplanerne skal første gang være gennemført inden 1. januar 2022.

 

Grundet ændringerne i bekendtgørelsesteksten er der tilføjet nye dele og præciseringer i bilag 4 til bekendtgørelsen, som bl.a. forvaltningsrevisionens undersøgelser af, hvorvidt boligorganisationens forretningsgange fremmer sparsommelighed og eventuelle anbefalinger hertil.

 

Endvidere er de allerede gældende regler omkring revision beskrevet, nemlig at boligorganisationen skal give revisor oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af boligorganisationens regnskab samt for revisors vurdering af, om der i forvaltningen er taget økonomiske hensyn.

 

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. maj 2017.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Christina Wandt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her