0817 - Inklusionsboliger

Folketinget vedtog i juni 2016 en ændring til lov om almene boliger, som gav mulighed for at oprette såkaldte inklusionsboliger med støtte fra staten, som supplement til eksisterende indsatser for socialt og psykisk sårbare personer.

 

En inklusionsbolig er en almen familiebolig med en tilhørende social støttefunktion, som boligorganisationen har ansvaret for. En betingelse for, at der kan etableres inklusionsboliger er, at kommunen og den almene boligorganisation indgår aftale herom.

 

Det er den almene boligorganisation, der i fællesskab med kommunen søger om støtte til inklusionsboliger i en almen boligafdeling. Kommunen har anvisningsretten til inklusionsboliger.

 

Udgangspunktet for lejeperioden i en inklusionsbolig er 2 år, hvorefter kommunen skal anvise beboeren en ny bolig. Kommunen fastsætter mål, som beboeren skal opnå i lejeperioden, da hensigten er, at beboeren efter 2 år kan opnå en stabil tilværelse i egen bolig.

 

Den 1. april trådte de nærmere regler for tildeling af støtte til inklusionsboliger i kraft jf. denne bekendtgørelse. Når der er givet tilsagn om støtte til en bolig efter reglerne om inklusionsboliger, har boligen status som en inklusionsbolig.

 

Der kan ydes støtte til dækning af fire udgiftskategorier:

  • Engangstilskud til ombygning og indretning der gør boliger mere egnede som inklusionsboliger.
  • Løbende tilskud til huslejenedsættelse. Støtten kan ydes i op til 15 år efter påbegyndelsen af et støtteberettiget inklusionsboligprojekt.
  • Løbende tilskud til sociale støttefunktioner. Støtten kan ydes i op til 15 år efter påbegyndelsen af et støtteberettiget inklusionsboligprojekt.
  • Da kommunen har anvisningsretten, vil den hæfte for en afdelings tab ved en lejers manglende fraflytningsistandsættelse.

 

Der er afsat en årlig pulje på 10 millioner kr. til inklusionsboliger. Indtil videre er der afsat sådanne puljer for årene 2017-2019.

 

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har udsendt denne vejledning om inklusionsboliger. Her uddybes de nærmere betingelser for særvilkår ved udlejning, tildeling af støtte samt støtteansøgningsproceduren. Til brug for ansøgning skal der anvendes et af de skemaer, der er vedhæftet som bilag i vejledningen.

 

Frist for ansøgning er den 15. september 2017.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Jacob Rømer Molzen

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her