4117 - Ændring af reglerne vedrørende brug af digital kommunikation i lejeforhold

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har med Lov nr. 1561 af 19.12.2017 vedtaget lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold).

 

Efter nugældende regler kræver det en aftale mellem udlejer og lejer at kommunikere digitalt i boliglejeforhold, hvor der er krav om skriftlighed. Med lovforslaget ændres dette udgangspunkt, så parterne herefter frit kan vælge mellem skriftlig eller digital kommunikation i lejeforholdet.

 

Meddelelser efter almenboliglovens § 89 (udlejers opsigelse) og 90 stk. 2 (udlejers påkravsskrivelse som følge af misligholdelse med betalingen) kan dog ikke afgives som digitale dokumenter, men skal sendes som brev. I forhold til disse to former for meddelelser fastholdes der med andre ord krav om fremsendelse pr. brev.

 

Udlejer eller lejer har således efter lovforslaget mulighed for med et varsel på 1 måned til første hverdag i en måned at forlange, at meddelelser ikke skal sendes digitalt. Formålet med bestemmelsen er at beskytte lejere og udlejere med begrænsede digitale ressourcer.

 

Er en part fritaget for Offentlig Digital Post, kan post ikke afsendes digitalt uanset hvilke meddelelser der er tale om. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det påhviler den part der ønsker sig fritaget at give modparten oplysning herom. Der sker således ikke en automatisk fritagelse for personer, som er fritaget fra at modtage Offentlig Digital Post.

 

Loven træder i kraft den 1. januar 2018 for nye lejemål, og begge parter kan den 1. januar 2019 anvende de nye regler for eksisterende lejemål. Boligselskabet skal dog først give lejeren meddelelse herom, hvorimod lejeren kan anvende de nye regler uden videre.

 


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lene Kall

Oprettelse: 17.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her