4216 - Nyttig viden om de nye regler for integrationsydelse og kontanthjælp – henvendt til ansatte i almene boligorganisationer

Som omtalt i BL Informerer nr. 2116 og BL Informerer nr. 3516 samt i Beboerbladet nr. 2 har Folketinget vedtaget nye regler for integrationsydelse og kontanthjælp med ikrafttrædelse hhv. 1. juli og 1. oktober 2016.

 

Kontanthjælpsloftet indfører en grænse for, hvor meget der samlet set kan opnås i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddan­nelseshjælp eller integrationsydelse. Er de samlede ydelser over grænsen/loftet, reduceres pr. 1. okto­ber 2016 i særlig støtte eller boligstøtte. Kontanthjælpen, uddannelseshjælpen eller integrati­onsydelsen forbliver den samme.

 

Reduktionen i boligstøtten betyder, at de almene beboere, der ram­mes af kontanthjælpsloftet, vil opleve, at den sam­lede huslejeopkrævning bliver højere – selvom det reelt er boligstøtten, der er reduceret.

 

30.000 familier forventes at blive berørt af kontant­hjælpsloftet. 13.000 af de berørte familier består af enlige forsørgere. De individuelle konse­kvenser beregnes først medio september, da det er de aktuelle oplysninger gældende pr. 1. oktober 2016, der anvendes i beregningerne. Senest 15. septem­ber 2016 udsender Udbetaling Danmark en skrivelse til alle berørte beboere med de individuelle konse­kvenser for såvel boligsikring som særlig boligstøtte. En enlig forsøger med to børn i en gennemsnitlig almen bolig mister 2.900 kr. om måneden.

 

Mange af de berørte beboere forventes at henvende sig til deres boligorganisation for at få hjælp og vejledning.

 

Baggrundsviden til udlejningsmedarbejdere
BL har i den forbindelse udarbejdet folderen "Nyttig viden om de nye regler for integrationsydelse og kontanthjælp", der tilbyder et overblik over de for­skellige elementer i kontanthjælpsloftet. Folderen er tænkt som baggrundsinformation, der giver ansatte i almene boligorganisationer et grundlæggende indblik i regelsættet. Materialet kan ikke anven­des til rådgivning eller individuel vejledning.

 

Information til beboerne
Sidst i folderen er en side, som man kan udlevere til beboere, der er berørt af kon­tanthjælpsloftet. Siden fortæller, hvor man som beboer kan henvende sig, og hvor man kan få mere viden.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen                  /                     Annesophie Hansen

Søger du bolig? - Klik her