0916 - Nye regler om elforsyning den 1. april 2016

Den 1. april træder nye regler i elforsyningsloven i kraft. Se nærmere på Dansk Energis hjemmeside

1. Forsyningspligten afskaffes
Reglerne indebærer, at der ikke længere er forsyningspligtselskaber. Forsyningspligten har indebåret, at det energiselskab, som har forsyningspligten i det pågældende område, er forpligtet til at levere el til slutbrugeren til en centralt fastsat pris, såfremt brugeren ikke ønsker at gøre brug af det fri forbrugsvalg, dvs. selv vælge elselskab/produkt.

Det betyder, at boligorganisationer og lejere, som frem til i dag ikke har gjort brug af det frie elvalg, pr. 1. april automatisk bliver overflyttet til et af det nuværende elselskabs produkter. Kunderne skal ifølge reglerne modtage et brev om dette fra deres elselskab. Bindingsperioden er maximalt en måned, og kunden kan herefter frit vælge et andet selskab. Alternativet er, at kunden inden 1. april 2016 vælger at skifte selskab/produkt.

BL opfordrer alle boligorganisationer til at sikre sig, at de køber el til konkurrencedygtige priser og vilkår.

2. Nye regler om ejerens hæftelse for lejerens forbrug
De nye regler betyder desuden, at ejeren af ejendommen (afdelingen) skal betale for levering af el til lejeren, hvis lejeren ikke har en aftale om levering af el med et elselskab, jf. lovens § 6 c, stk. 1.

Det har betydning i situationer, hvor en tilflyttende lejer ikke indgår aftale om levering af el, eller hvor en aftale om el ophører i bo-perioden, f.eks. fordi lejeren ikke betaler eller fordi lejeren opsiger sin aftale. Her overgår betalingsforpligtelsen for yderligere brug af el til afdelingen.

Procedurerne fremgår nærmere af elforsyningslovens § 6 c. Ejeren af ejendommen skal orienteres om, at elaftalen er opsagt eller ophævet. Elleverandøren fremsender samtidig en ny elaftale for lejemålet til udlejer, som har en frist på 5 hverdage til at kræve elforsyningen afbrudt eller vælge et andet elprodukt. Hvis udlejer ikke foretager sig noget inden de 5 dage, træder aftalen automatisk i kraft. Det vil typisk koste boligorganisationen et gebyr at få lukket og åbnet igen.

Som udgangspunkt bør en boligorganisation ikke påtage sig at betale for en lejers forbrug af el, og boligorganisationen bør derfor kræve forsyningen afbrudt.

Der kan dog være situationer, hvor boligorganisationen finder det uhensigtsmæssigt umiddelbart at afbryde elforsyningen, f.eks. af boligsociale hensyn til ressourcesvage lejere.

Vi har bedt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om at oplyse, i hvilket omfang det er muligt at opkræve boligorganisationens udgifter til el og gebyrer hos lejeren, og om dette i givet fald er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Vi afventer svar herpå. 

3. Tilmelding af el ved indflytning
Som udgangspunkt er tilmelding til el lejerens eget ansvar, men mange nye lejere vil formentlig ikke være opmærksomme på, at de aktivt skal tilmelde sig elforsyning.

Lejere, der ikke tilmelder sig, kan komme til at stå uden strøm – og boligorganisationen stilles over for de udgifter, der er forbundet med afbrydelse eller hæftelse for lejerens forbrug.

Det er derfor i boligorganisationens interesse, at lejerne får tilmeldt sig en elleverandør inden indflytning, og det anbefales, at man tydeligt vejleder nye lejere herom.

Lejeren har ret til frit elvalg efter elforsyningsloven, men det forhindrer ikke, at boligorganisationen vælger at tilbyde at hjælpe lejeren med at tilmelde sig et elselskab.

Der er forskellige modeller for, hvordan man kan hjælpe:

  • En enkel måde at gøre det på er at fungere som ”bud”, der efter lejerens ønske sender en besked til et elselskab om, at lejeren gerne vil være kunde. Derefter indgår elselskab og lejer selv deres aftale. Fremgangsmåden giver som udgangspunkt ikke boligorganisationen noget ansvar, og man undgår at skulle håndtere lejerens cpr-nummer, jf. nedenfor. Til gengæld har boligorganisationen ikke nogen sikkerhed for, at lejeren bliver tilmeldt.

  • Har lejeren ikke tilmeldt sig el ved udlevering af nøgle, kan man vejlede lejeren, og f.eks. helt konkret hjælpe lejeren med at ringe op til en elleverandør. Man kan ikke stille som betingelse for udlevering af nøgle, at lejer fremviser en elaftale.

Nogle medlemmer har spurgt, om boligorganisationen selv kan tilmelde lejeren med fuldmagt fra denne. Dette kræver imidlertid nogle overvejelser, som man bør inddrage sin juridiske rådgiver i:

Man skal være opmærksom på, at elleverandøren efter forbrugeraftalelovens § 8 og bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder har pligt til at afgive en lang række oplysninger om produktet, fortrydelsesretten m.v. forud for kontraktens indgåelse. Køb af el vil ofte være fjernsalg. Afhængig af hvilken rolle boligorganisationen har i aftaleforholdet mellem lejer og elleverandør, kan boligorganisationen få et ansvar for at formidle disse oplysninger. Under alle omstændigheder bør det sikres, at lejeren kender aftalevilkårene.

Energinet.dk angiver i markedsforskrift H1 om skift af elleverandør, flytning m.v. udstedt i medfør af elforsyningsloven og systemansvarsbekendtgørelsen, at elleverandøren ved anmeldelse af leverandørskift skal angive kundens cpr.nr. eller CVR-nr. i anmeldelsen til DataHub.

Det antages, at boligorganisationen med korrekt udformet samtykke fra lejeren efter persondataloven kan registrere, behandle og videreformidle lejerens cpr.nr. Det forudsættes, at cpr-nummeret slettes i boligorganisationen, når tilmelding er sket.

Man skal være opmærksom på, at man handler inden for den fuldmagt og bemyndigelse, som lejeren har givet – f.eks. hvad angår fast pris/variabel pris, opsigelsesvarsel og gebyrer. Man skal endvidere være opmærksom på, at man ikke indgår aftaler på lejerens vegne, der er ufordelagtige i forhold til andre aftaler, lejeren selv kunne have indgået.

Man skal være særligt opmærksom på sin rolle i aftaleforholdet, hvis boligorganisation selv opnår fordele af aftaler, der indgås, f.eks. i form af billigere fællesstrøm. Det samme gælder, hvis man benytter sig af en standardfuldmagt, som elleverandøren har udformet.

Den nye engrosmarkedsmodel vil stille større krav end i dag til, at boligorganisationen agerer effektivt på elmarkedet både ved køb af sin egen strøm og ved vejledning af beboerne i relation til det frie elvalg. BL vil løbende inddrage temaet i DriftsNet, så der kan udveksles erfaringer på dette område.

Spørgsmål om elforsyning kan rettes til Mikkel Jungshoved på e-mail mju@bl.dk eller telefon 33 76 20 28, og nærmere information vil løbende blive lagt på BL’s hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her