5015 - Kommuneforhandlingerne - Grundkapital

Regeringen og KL aftalte i juli 2015 i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi at drøfte en række temaer i september. Disse drøftelser er nu mundet ud i en række konkrete tiltag, der skal lette kommunernes arbejde fremover.

 

Set med boligsektorens øjne er fastlæggelsen af den kommunale grundkapital interessant. Her betød den gamle aftale, at den med udgangen af 2016 ville stige til 14 pct. igen. Dette kunne medføre uhensigtsmæssig hamstring, som ville kunne skabe unødigt pres i byggeriet. Resultatet af kommuneforhandlingerne blev, at grundkapitalen også i 2017 og 2018 forbliver på 10 pct.

 

Et nyt element i aftalen var, at finansministeriet har rettet fokus på princippet med den decentrale tilsagnsgivning i kommuner, fordi dette har indirekte afledte konsekvenser for de statslige udgifter.

 

I aftalen hedder det således:

”Regeringen og KL er enige om frem mod foråret 2016 at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger samt sammenhængen mellem beslutningskompetence og finansieringsansvar. I forlængelse heraf vil regeringen søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalindskud til 10 pct. til og med 2018.”

 

Det er uklart, hvordan ovenstående vil blive udmøntet i parksis. I kommuneaftalen er i øvrigt et helt bilag omkring nyt samarbejde mellem staten og kommunerne, herunder klarere budget- og resultatansvar og mindre processtyring.

 

Kommuneaftalen kan læses her.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her