4615 - Genindførelse af BoligJobordningen

Folketinget har vedtaget lov nr. 997 af 30. august 2015, som i uændret form genindfører BoligJobordningen i perioden 1. januar til 31. december 2015. For 2016 og 2017 vil regeringen senere fremsætte lovforslag om en ændret ordning med fokus på klima og bæredygtighed.

Fradraget gives for udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet.

Skattefradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag. Det svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person.

Lejeren skal sørge for at indberette arbejdet til SKAT. Når man får udført arbejder, skal man sikre sig en faktura med CVR-nummer, fakturanummer og specifikation af, hvilken del af prisen, der går til arbejdsløn.

SKAT har på sin hjemmeside lagt nærmere information om ordningen, hvor man kan finde svar på en række spørgsmål om, hvad man kan få fradrag for, og hvordan man bærer sig ad.

På hjemmesiden kan man også finde en liste over arbejder, der kan godkendes.

Som almen lejer skal man særligt være opmærksom på følgende:

Lejeren skal betale af egen lomme
SKAT har slået fast, at det er en betingelse for fradraget, at lejeren selv betaler fakturaen eller lønnen af egen lomme. Man kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto eller af boligorganisationens midler.

For almene lejere betyder det i praksis, at arbejder, der falder inden for den individuelle råderet, kan give fradrag - mens arbejder, der finansieres over huslejen som kollektive råderetsarbejder eller øvrige forbedringsarbejder, ikke kan trækkes fra. SKATs liste over godkendte arbejder skal altså bl.a. ses i sammenhæng med hvilke forbedringsarbejder, der kan udføres inden for den individuelle råderet.

Lejeren skal bo i boligen
Maling og gulvbehandling m.v., som lejeren selv betaler af egen lomme (herunder af indskud/depositum), kan man få fradrag for, hvis arbejderne udføres, mens lejeren bor i boligen.

Det understreges, at man faktuelt skal bo og opholde sig i boligen (og have sin folkeregisteradresse der), det er altså ikke nok, at man betaler huslejen i istandsættelsesperioden. Det betyder, at fraflytningsarbejder normalt ikke kan give fradrag.

SKAT træffer afgørelsen
Det er SKAT, der i sidste ende afgør, om det arbejde der er udført, kan berettige lejeren til et fradrag.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her