4315 - Bidrag til arbejdskapital, henlæggelse til dispositionsfond og dækning af tab ved manglende huslejebetaling

Opdaterede satser for maksimalt bidrag til arbejdskapital, grænseværdi for samlet arbejdskapital, henlæggelse til dispositionsfond og grænseværdi for samlet dispositionsfond er angivet i nedenstående boks. Alle disse tal er gældende per lejemålsenhed for boligorganisationen som helhed.

 

Maksimalt bidrag til arbejdskapital

               158 kr.

Grænseværdi for samlet arbejdskapital

            3.048 kr.

Minimum henlæggelse til dispositionsfond

               558 kr.

Grænseværdi for samlet dispositionsfond

            5.572 kr.

 

 

Grænsen for dispositionsfondens dækning af tab ved manglende huslejebetalinger eller manglende istandsættelse ved fraflytning er ligeledes opdateret. Denne sats er gældende per lejemålsenhed for boligafdelingen.

 

 

Dispositionsfonden dækker den del af tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende   opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen der overstiger

               321 kr.

 

 

OBS!

Satser som disse vil for fremtiden blive opdateret på hjemmesiden og vil derfor ikke blive udsendt via særskilte BL Informerer. Fremadrettet vil alle aktuelle satser og dokumentation således kunne findes under rubrikken ”Love og regler/Aktuelle almene satser” på BL’s hjemmeside.

 

Følgende satser vil kunne findes på hjemmesiden: 

Sats

Tidspunkt for opdatering

Bidrag til arbejdskapital og henlæggelser til   dispositionsfond

Juni

Dækning af tab ved manglende huslejebetaling

Juni

Bestyrelsesvederlag

September

Beboerindskud, påkravsgebyr og beboerklagenævnsgebyr

November

Råderetsbeløb

December

Aftrapning af rentesikring

December

Maksimumbeløb for alment boligbyggeri

December

Energitillæg til   maksimumbeløb

December

Ungdomsboligbidrag

December

 


Med venlig hilsen    

Bent Madsen / Anders Gade Jeppesen

Søger du bolig? - Klik her