3715 - Revision af ejendomsserviceteknikeruddannelsen

I begyndelsen af 2014 vedtog Folketinget en ny erhvervsskolereform med bl.a. den hensigt at få flere unge til at søge ind på erhvervsskolerne i stedet for gymnasiet og samtidig skærpe kravene til de unge, der tager en erhvervsuddannelse.

 

I forlængelse af ovennævnte lå det også i reformen, at samtlige erhvervsuddannelser skulle revideres, hvis der var behov herfor. Dette behov for ændringer var i høj grad til stede for ejendomsserviceteknikeruddannelsen set fra arbejdsgiverside og havde bl.a. været tilkendegivet ved en række møder om bl.a. den faglige uddannelse, som BL løbende har afholdt de sidste par år.

 

Parterne i Det faglige udvalg for Ejendomsservice var enige om, at det var nødvendigt at se på ejendomsfunktionærernes faglige uddannelse. Forhandlingerne om revisionen startede i efteråret 2014 og afsluttede med Undervisningsministeriets accept af den ny uddannelsesbekendtgørelse for ejendomsserviceteknikeruddannelsen her i foråret 2015.

 

BL gik til forhandlingerne med bl.a. det ønske at få en skarpere profil og anden struktur på uddannelsen, herunder at uddannelsen i den sidste del af hovedforløbet kunne indeholde to specialeveje, der som den ene kunne udmøntes i en mere grøn uddannelsesprofil og en anden, som profilerede sig mere på beboerservice og ejendomme.

 

Det faglige udvalg for Ejendomsservice er et paratetisk udvalg, så i princippet skal der være enighed om samtlige foreslåede ændringer, og da der ikke var stemning for BL´s overordnede forslag, faldt dette krav.

 

Udvalget koncentrerede sig herefter om revideringen af selve indholdet af den eksisterende uddannelse, og her kunne BL efterfølgende konstatere, at vi stort set fik opfyldt samtlige ønsker. De væsentligste ændringer er følgende:

  • Fag, der tidligere lå på hovedforløbet, bortfalder eller lægges fremover på det nye grundforløb
  • Skærpede overgangskrav fra grundforløbet til hovedforløbet
  • Ejendomsservicemedhjælpertitlen er fjernet, således at den faglige uddannelse fremover står som en normal enstrenget erhvervsuddannelse
  • Eksisterende fag på hovedforløbet er blevet revideret og hævet i undervisningsniveauet
  • Mere undervisningstid på fag, der vedrører grønne områder
  • Nye fag på hovedforløbet som ”Indkøb og ressourcestyring”, ”Konflikthåndtering og kommunikation” og ”Energioptimering”
  • Flere valgfrie specialefag som ”Praktisk boligjura”, ”Energioptimering/klimaløsnin-ger”, ”Plantebeskyttelse og sprøjtecertifikat”, ”Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg”, ”Værkstedsteknik, gartnerområdet” m. fl.
  • Der indføres skolepraktik for de elever, der har afsluttet grundforløbet, men ikke fundet en praktikplads. Eleverne i skolepraktik veksler på lige fod med dem i ordinær praktik mellem skole og praktik. I skolepraktikken lærer eleven som udgangspunkt det samme som i virksomhedspraktikken men skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis man får tilbudt en praktikplads i virksomhed
  • Talentspor indføres og er særlige forløb for elever med en uddannelsesaftale. Talentsporet er et tilbud til elever, der har gennemført grundforløbet med et godt resultat og ønsker at tage resten af uddannelsen på højt niveau.

 

Grunduddannelsen tager op til 20 uger og hovedforløbet med både skole- og virksomhedspraktik tager 2 år og 8 måneder, således at det normale samlede uddannelsesforløb stadig er på 3 år og 3 måneder.

 

Ovennævnte træder i kraft fra den 1. august 2015, og den nye bekendtgørelse kan ses på hjemmesiden www.ejendomsservicetekniker.dk og www.sus-udd.dk.

 

De boligorganisationer, som påtænker at etablere uddannelsesaftaler med ungdomselever efter den 1. august 2015 og dermed få elever, som skal gennemgå den nyreviderede uddannelse, kan få et årligt tilskud på 50.000 kr. ved at søge i den nyetablerede elevfond, der blev aftalt mellem BL og ESL ved overenskomstforhandlingerne sidste år, og der kan ansøges om tilskuddet på BLs hjemmeside.

 

  

Med venlig hilsen

Bent Madsen       /    Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her