2215 - Debat om frit valg på Kabel-TV-området

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en rapport om hvilken betydning det vil have for prisdannelsen, hvis bl.a. beboerne i de almene boliger får ret til at fravælge ydelser i form af TV-pakker og internet.

 

Rapporten kan ses her: Milliongevinst ved frit tv-valg i boligforeninger

 

Rapporten er et resultat af en undersøgelse, som blev gennemført i sommeren 2014, og hvor mange af de almene boligafdelinger positivt har medvirket.

 

Rapporten har allerede medført massiv omtale i medierne, og det må forventes at fortsætte i den kommende tid.

 

Debatten og den gennemførte analyse udspringer af en aftale i Medieforliget for 2015 – 2018, hvori det indgår, at det igennem den nu offentliggjorte rapport skal undersøges, om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed for individuelt valg af TV-distributør.

 

Alle analyser dokumenterer, at boligafdelinger med kollektive aftaler helt generelt opnår ganske betydelige besparelser for lejerne. Den nye rapport konkluderer, at de obligatoriske tilslutninger til nogle af antenneforeningerne i boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger medfører merudgifter for 15 % af beboerne og besparelser for 85 % af beboerne.

 

BL har supplerende indhentet oplysninger om vilkår for forskellige løsninger i de almene boligafdelinger, og der tegner sig et tydeligt billede:

  • De laveste priser på TV og internet findes i afdelinger, der selv ejer det interne kabelnet.
  • Den største valgfrihed imellem TV-pakker og internetløsninger findes tilsvarende i afdelinger, der selv ejer det interne kabelnet.
  • De dyreste løsninger og samtidig løsninger med mere omfattende krav om, at alle skal aftage grundpakke og/eller internet, findes i anlæg, der ejes af kommercielle distributører som fx elselskaber o.l.

 

Der er meget stor forskel på aftalevilkårene i de forskellige modeller, og det er derfor vanskeligt éntydigt at konkludere, at ”danske forbrugere kræver frit kanalvalg”, som Forbrugerrådet TÆNK fremfører i en aktuel kampagne.

 

I den kommende tid kan boligorganisationerne forvente spørgsmål, om der er indført nye regler, der har indflydelse på rammerne for de eksisterende aftaler. I den forbindelse kan det konstateres, at der ikke er vedtaget lovindgreb, som ændrer den hidtidige mulighed for at indkøbe og levere fælles TV-løsninger og internet på fordelagtige vilkår for beboerne.  De indgåede aftaler er fortsat gældende, og BL vil naturligvis straks orientere medlemmerne, hvis der skulle komme lovændringer på området.

 

Vi får også meldinger om, at markedet fra leverandørside bliver mere offensivt. Der arbejdes med ”gratis” forsyning med internet, gratis ombygninger af anlæg m.v. Med den større fokus der nu rettes på hele området, vil vi gøre opmærksom på de simple råd, som BL altid har anbefalet: 

  1. Boligafdelingerne bør selv være ejere af infrastrukturen i afdelingen. Det vil sige at anlægget skal etableres og finansieres af afdelingen ligesom ethvert andet bygningsanlæg. Tilbud om at få indlagt kablerne gratis kan nemlig vise sig at være en kostbar løsning på den længere bane.
  2. Undgå aftaler hvor en leverandør forlanger eksklusivitet (d.v.s. at pågældende leverandør forlanger at være den eneste, som kan levere fx TV-pakker i anlægget).
  3. Sørg for at der er en billig grundpakke med kun de TV-kanaler, der efterspørges af det store flertal af beboere
  4. Lad tilslutning til TV-pakker og internet være frivillig. De fællesindkøbte produkter bør være så attraktive og billige, at de kan stå sig i konkurrencen. Endvidere er der også stadig flere, som betjener sig af mulighederne for at se TV-kanaler via internettet, og denne mulighed bør stå åben for de, som ønsker det.

 

Den omtalte rapport berører også de såkaldte sløjfeanlæg. Det er ældre antenneanlæg, hvor der ikke er mulighed for at differentiere leverancer til lejlighederne. Alle lejere er derfor nødsaget til at modtage det samme som alle andre i afdelingen. Disse anlæg lever ikke op til tidens standard og kan være vanskelige at forsvare. BL anbefaler derfor, at sådanne anlæg ombygges til stikledningsanlæg, og der skabes en valgfrihed for beboerne. Udgifterne til ombygning af anlægget er begrænsede og kan finansieres af egne midler, ved trækningsret eller ved låneoptagelse. Udgifterne hertil opkræves via antennebidraget og opkræves med lige store beløb hos alle lejere.

 

Juridisk, økonomisk og beboerdemokratisk rådgivning om antenneforhold:

BL’s KonsulentCenter tilbyder at gennemgå udkast til aftaler med leverandører og kommentere disse ud fra juridiske og økonomiske vinkler samt rådgive om beboerprocessen i forbindelse med ændringer i antenneforholdene. Kontakt cand.jur. Jacob Bjønsholm Madsen på 3376 2062 eller jbm@bl.dk og få gode råd til kontrakterne, så beboernes rettigheder bliver ordentligt tilgodeset.

 

 

 
Venlig hilsen 

Bent Madsen                  Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her