1815 - Refusion af sygedagpenge

Der har i mange år manglet en juridisk afklaring af, om en arbejdsgiver kan modregne/tilbageholde løn udbetalt under sygdom, hvis medarbejderen ikke overholder sine forpligtelser efter sygedagpengeloven, og dette medfører, at retten til sygedagpengerefusion for arbejdsgiveren fortabes.

 

Uden for funktionærområdet er der generelt enighed om, at arbejdsgiver kan modregne, hvis det kan udledes af ansættelsesgrundlaget, at retten til løn under sygdom er betinget af retten til sygedagpengerefusion. Eksempelvis fremgår det direkte af Industriens Overenskomst (§29), at betaling af løn under sygdom indstilles, hvis medarbejderen forsømmer sine forpligtelser over for kommunen, og dette fører til, at retten til refusion for arbejdsgiver ophører.

 

Der har imidlertid inden for funktionærområdet hersket noget større usikkerhed, fordi retten til fuld løn under sygdom følger af funktionærloven. Der er dog afsagt en byretsdom for nogen tid siden, som ingen af parterne (HK/Dansk Erhverv) har anket og dermed er dommen umiddelbart interessant.

 

Dommen vedrørte en medarbejder, der var i opsagt stilling og sygemeldt, og som mistede retten til sygedagpenge, da den ansatte ikke indleverede oplysningsskemaet på grund af en depression, der forårsagede, at medarbejderen ikke kunne overskue at åbne sin post.

 

Beskæftigelsesnævnet stadfæstede senere kommunens afgørelse om bortfald af sygedagpenge.

 

Arbejdsgiver valgte at modregne den manglende refusion i medarbejderens løn, og HK anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren. Byretten kom frem til, at arbejdsgivers modregningsret forudsætter, at modregningsadgangen klart og utvetydigt fremgår af ansættelsesgrundlaget eller, at funktionæren på anden måde på forhånd er gjort opmærksom på denne mulighed.

 

Hvis boligorganisationerne ønsker at benytte dommens konklusion og præmisser, foreslår BL, at man indføjer muligheden for modregning i eksempelvis ansættelseskontrakten med følgende tekst:

 

”Medarbejderen skal under sygdom medvirke ved kommunens opfølgning og efterleve de forpligtelser, der følger af sygedagpengeloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Såfremt medarbejderens undladelse af at opfylde disse forpligtelser medfører, at boligorganisation XX mister retten til refusion af sygedagpenge, ressource-forløbsydelse mv. modregnes eller tilbageholdes et beløb svarende til den manglende refusion i medarbejderens løn, ligesom der tages forbehold for at kræve den manglende refusion tilbagebetalt, i det omfang medarbejderen er fratrådt sin ansættelse.

Manglende efterlevelse af forpligtelserne i henhold til sygedagpengeloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats betragtes endvidere som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre ophævelse af dette”.

 

For allerede ansatte medarbejdere kan præciseringen ske i et tillæg til ansættelseskontrakten. BL vurderer, at ovennævnte ikke skal varsles, da ændringen blot er en præcisering af det, der allerede følger af det eksisterende ansættelsesforhold og blot har til formål at gøre medarbejderen opmærksom på dette.

 

Såfremt den enkelte boligorganisation har en personalehåndbog, et sygeregulativ/sygepolitik m.m., anbefales det, at oplysningen om modregningsadgangen tillige indarbejdes i disse dokumenter. Hvis der fremsendes (standard)-breve til medarbejderne i forbindelse medsygemelding, og dette gør sig selvsagt særligt gældende ved længerevarende sygemeldinger, kan det endvidere overvejes at gøre opmærksom på modregningsadgangen i disse breve.

 

BL vurderer dog, at det juridisk vil give det mest sikre grundlag, at teksten indføjes i ansættelseskontrakten – og (i første omgang) som et tillæg til den eksisterende kontrakt.

 

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her