6215 - Sort arbejde

SKAT har særligt fokus på sort arbejde i byggeriet og i rengøringsbranchen. SKAT har udviklet pakker med vejledning til udformning af og opfølgning på kontrakter om køb af rengøring og byggeri.

 

SKAT arbejder opsøgende for at udbrede kendskabet til pakkerne blandt større arbejdsgivere og bygherrer – og en række almene boligorganisation er blevet kontaktet.

 

Opkrævning af skat er en myndighedsopgave, og sådan skal det blive ved med at være.

 

Men vi har en interesse i at sikre lige konkurrence, ordentlige forhold på vores arbejdspladser og byggepladser og forebygge social skævhed.

 

Derfor har BL efter drøftelse med SKAT udarbejdet følgende anbefalinger:

 

Sort arbejde i byggeriet
Hvad angår ordentlige forhold på byggepladserne har BL udarbejdet en række anbefalinger om brug af arbejdsklausuler, som sikrer ordentlige løn- og ansættelsesforhold hos entreprenører og underentreprenører – se arbejdsklausuler.

 

Det er BL's opfattelse, at anbefalingerne om brug af arbejdsklausuler har en tilsvarende effekt på forebyggelse af brug af sort arbejde, bl.a. fordi løn- og ansættelsesforhold skal kunne dokumenteres via e-indkomst.

 

Følger man anbefalingerne om arbejdsklausuler, er der derfor ikke behov for yderligere tiltag fra boligorganisationernes side mod sort arbejde på byggesagerne.

 

Sort arbejde ved køb af rengøringsarbejder – og andre løbende driftsaftaler
SKAT har udarbejdet en vejledning om forebyggelse af sort arbejde ved køb af rengøringsydelser. Der er tale om en generel vejledning for rengøring i alle brancher, herunder f.eks. hoteller.

 

SKAT peger bl.a. på, at sort arbejde som oftest forekommer, når arbejdet ikke udføres af leverandørens egne ansatte, men af underleverandører og deres ansatte. Derfor bør man overveje, hvilke krav man vil stille vedr. brug af underleverandører.

 

Synlighed er også med til at mindske risikoen for sort arbejde, f.eks. at rengøringsmedarbejderne i videst muligt omfang arbejder i dagtimerne, skal bære ID og at nye medarbejdere skal præsenteres.

 

Sæt problemstillingen på dagsordenen i den løbende dialog med leverandøren, og tilkendegiv jeres holdninger til sort og illegalt arbejde.

 

Det er BL’s opfattelse, at det også for almene boligorganisationer er en fordel at overveje, hvordan vi kan arbejde for at begrænse sort arbejde på vores ejendomme – uden at overtage den myndighedsopgave, som opkrævning af skat er. Ved begrundet mistanke om overtrædelse af skatteregler eller udlændingeregler bør man overlade sagen til myndighederne.

 

Det kan efter BL’s opfattelse gøres ved at stille følgende grundlæggende krav ved udbud af og indgåelse af aftale om køb af rengøringsydelser. Principperne kan bruges tilsvarende ved indkøb af andre relevante tjenesteydelser:

 1. Før aftalen indgås, skal leverandøren fremvise:
  Registreringsbevis, der dokumenterer, at leverandøren er registreret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven.
  Serviceattest, der dokumenterer, at leverandøren ikke er dømt for strafbare forhold eller har en straffesag kørende, overholder sine betalingsforpligtelser overfor det offentlige og ikke er taget under konkurs eller lignende. Attesten må højst være 6 måneder gammel.

 2. Leverandøren ansætter og aflønner medarbejdere og har sædvanligt arbejdsgiveransvar.

 3. Alle medarbejdere skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven. På ordregivers anmodning sender leverandøren inden for to hverdage kopi af ansættelsesbevis til kunden.

 4. Alle medarbejdere skal være ansat af leverandøren eller af en underleverandør, der er godkendt af ordregiver (boligorganisationen). Til brug for ordregivers godkendelse fremlægger leverandøren underleverandørens registreringsbevis og serviceattest, jf. pkt. 1.
 5. Leverandøren og godkendte underleverandører anvender kun medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

 6. Leverandøren og godkendte underleverandører foretager indberetning af løn og indeholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til SKAT efter gældende regler. 

 7. Medarbejderne skal bære ID-kort, udstedt af leverandøren eller en godkendt underleverandør.

 8. Medarbejdere skal bære ensartet arbejdstøj.

 9. Nye medarbejdere skal introduceres for (en kontaktperson i boligorganisationen).

10. Betaling sker mod faktura til leverandørens konto i pengeinstitut.

11. Overholder leverandøren eller leverandørens underleverandører ikke forpligtelsen i pkt. 2-7, ifalder leverandøren en bod, der pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til xx af det samlede årlige vederlag dog minimum x kr. [boden fastsættes konkret af boligorganisationen], indtil forpligtelsen er opfyldt. Beløbet kan modregnes i leverandørens vederlag. Hvis leverandøren trods påkrav herom ikke opfylder betingelserne i pkt. 2-7 kan [boligorganisationen] hæve kontrakten som misligholdt.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her