5915 - Fratrædelse grundet alder – afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet

Det fremgår af § 17, stk. 4 i vores overenskomst med ESL, at:

”Ansættelsesforholdet ophører automatisk 3 måneder efter udløbet af den måned, hvori ejendomsfunktionæren opnår pensionsalderen, medmindre der indgås en aftale om forlængelse”.

 

ESL har tidligere rejst en sag i det civilretslige system (Østre Landsret) vedr. fortolkningen af bestemmelsen.

 

ESL’s anbringende var, at bestemmelsen om, at ejendomsfunktionærerne skal fratræde, når de fylder 65 år, er ulovlig i henhold til lovens generelle krav om en fratrædelsesalder på 70 år. Dette krav frafaldt fagforeningen imidlertid efter møde i Østre Landsret.

 

På baggrund heraf meldte BL i 2013 ud, at bestemmelsen i § 17, stk. 4 gælder i sin nuværende ordlyd.

 

I 2014 har en varmemester klaget til Ligebehandlingsnævnet over bestemmelsen. Klagen drejede sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at han skulle fratræde sin stilling 3 måneder efter udgangen af den måned, hvori han fyldte 65 år.

 

Ligebehandlingsnævnet har nu truffet afgørelse om, at det er i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod at forskelsbehandle på grund af alder, at varmemesteren skulle fratræde sin stilling som varmemester som følge af, at han fyldte 65 år og dermed nåede pensionsalderen.

 

Det er Ligebehandlingsnævnets opfattelse, at Boligorganisationen derfor skal betale en godtgørelse til varmemesteren.

 

Dette er en ændring af den hidtidige praksis og en principiel afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet i forhold til vores overenskomst.

 

Det synes uklart, om Ligebehandlingsnævnet ved sin afgørelse har været opmærksom på, at der tidligere har verseret en retssag om spørgsmålet. Herudover synes det uklart, om nævnet har været opmærksom på undtagelsesbestemmelsen i forskelsbehandlingsloven, der under visse omstændigheder giver mulighed for at opretholde aldersgrænser i overenskomster.

 

Vi har derfor anmodet nævnet om at genoptage behandlingen af sagen og afventer i øjeblikket denne afgørelse.

 

Hvis boligorganisationerne inden nævnets afgørelse kommer i en situation, hvor den omtvistede overenskomstbestemmelse ønskes bragt i anvendelse, skal boligorganisationen tage kontakt til BL.

 

Når nævnets afgørelse foreligger, vender vi tilbage.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Kent Kilsgaard Andersen

Søger du bolig? - Klik her