5715 - Startboliger - Indkaldelse af ansøgninger til puljen for 2015

I forbindelse med satspuljeaftalen for perioden 2012-2015 er der afsat 132 mio. kr. til etablering af startboliger i perioden. Beløbet er blevet suppleret af en aftale mellem den daværende regering og Enhedslisten om at anvende yderligere 12,5 mio.kr. i 2013 samt af énstemmig beslutning i Finansudvalget om at anvende yderligere 5 mio.kr. i 2014.

 

Støtten går til aflønning af støttepersonale (sociale viceværter) og aktivitetsmidler, og kan tildeles for en periode af op til 15 år. Startboliger kan derudover få et mindre ombygningstilskud.

 

Startboliger er målrettet unge 18-24-årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende voksenstøtte (social vicevært). Boligerne skal sikre unge med forskellige grader af sociale problemer en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse.

 

Startboliger er et midlertidigt tilbud, og der skal derfor løbende ske en udslusning til mere permanente boligløsninger for beboerne. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter i tilknytning til startboligen. De sociale viceværter i startboligen er et supplerende tilbud og erstatter ikke det kommunale myndigheds- og forsyningsansvar efter serviceloven.Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har oplyst, at ansøgningsfristen til puljen i år er den 1. december 2015.

 

Boligorganisationens endelige godkendelse (underskrift) af ansøgningen samt kommunens indstilling vil dog kunne indsendes efterfølgende med frist den 10. december 2015.

 

Der forventes til ansøgningsrunden for 2015 uddelt ca. 4 mio.kr.

 

Midler under ordningen kan enten søges til etablering af nye startboligprojekter eller som mertilsagn til allerede eksisterende startboligprojekter. Som følge af de begrænsede midler i 2015 forventes det, at der særligt er mulighed for at tilgodese ansøgninger om mertilsagn, herunder fx til at øge antallet af startboliger og midler til aktiviteter i det enkelte projekt.

 

Ansøgere skal benytte et særligt ansøgningsskema, som kan downloades fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside, hvis ansøgningen vedrører støtte til et nyt startboligprojekt. Hvis der søges mertilsagn, kan der i stedet henvises til den oprindelige ansøgning, når der i ansøgningen gøres rede for, hvordan rammerne for projektet ønskes ændret.

 

Fra ministeriets hjemmeside kan man også downloade vejledning om startboliger for unge, hvori man bl.a. kan læse om, hvem der kan søge til puljen, hvad der gives støtte til og hvordan startboligerne etableres og drives.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her