5515 - Løsning på solcellesagen

BL har siden efteråret 2012 arbejdet for ligestilling mellem etablering af solcelleanlæg i almene boliger og private ejerboliger. I sommeren 2013 vedtog Folketinget, at almene boligforeninger også kan medtage beboernes elforbrug i nettoafregningsgrundlaget. Denne mulighed havde hidtil kun omfattet fællesstrømmen i boligforeningen.

 

Der viste sig imidlertid praktiske udfordringer ved implementeringen af lovgrundlaget især i boligafdelinger, hvor netselskaberne havde overtaget ejerskabet af det interne forsyningsnet. BL har derfor siden årsskiftet 2013/14 været i dialog med energimyndighederne om mulighed for virtuel afregning, så et solcelleanlæg i en boligafdeling opfattes som et samlet solcelleanlæg, der kan nettoafregnes under ét.

 

Den 19. oktober 2015 har den nye Klimaminister i et brev til BL meddelt, at Klimaministeriet i samarbejde med Skatteministeriet og SKAT (hvorunder nettoafregning hører til ressortmæssigt) er kommet frem til, at gældende lovgivning, herunder nettoafregningsbekendtgørelsen, giver mulighed for virtuel nettoafregning i de tilfælde, hvor der er tale om et solcelleanlæg på over 50 kW, som er placeret inden for et forbrugssted.

 

Ved forbrugssted forstås én forbruger af elektricitet på et samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre.

 

BL er nu indkaldt til møde i Energistyrelsen med henblik på at drøfte administrative og praktiske udeståender. Vi vender tilbage, når disse udeståender er endeligt afklaret, hvilket forventes at ske inden årsskiftet.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her