2914 - Bidrag til arbejdskapital og henlæggelse til dispositionsfond

Efter § 36 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. med senere ændringer, kan boligorganisationen beslutte, at afdelinger skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen. Bidraget kan højst udgøre 144 kr. pr. lejemålsenhed indtil arbejdskapitalen for boligorganisationen som helhed udgør 2.786 kr. pr. lejemålsenhed.

 

De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2009 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned.

 

Nettoprisindekset for april 2014 er opgjort til 132,6. Bidraget til arbejdskapitalen kan derfor højst være 156 kr. pr. lejemålsenhed i det nærmest følgende regnskabsår, der følger efter offentliggørelsen af pristallet for april måned 2014, indtil arbejdskapitalen i alt beløber sig til 3.026 kr. pr. lejemålsenhed.

 

Af § 40 i samme bekendtgørelse – ændret d. 1/4 2013 - fremgår, at afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden årligt skal udgøre 544 kr. pr. lejemålsenhed, indtil fonden i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør 5.434 kr. pr. lejemåls-enhed.

 

De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2012 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned.

 

Nettoprisindekset for april 2014 er opgjort til 132,6. Henlæggelser til dispositionsfonden skal derfor højst være 554 kr. pr. lejemålsenhed indtil fonden i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør 5.530 kr. pr. lejemålsenhed.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her