2414 - Aftale om overenskomst mellem BL - Danmarks Almene Boliger og 3F for 2014-17

BL og 3F har afsluttet dette års overenskomstforhandlinger med nedenstående resultat.

 

Overenskomsten gælder for en 3-årig periode, dvs. 2014-2017. Den samlede ramme for den nye overenskomst er 5,5 %, som fordeler sig således:

 

1. april 2014

1.april 2015

1.april 2016

I alt

Lønregulering i %

       1,62

       1,375

        1,385

4,38

 

Resten af lønrammen op til 5,5 % indeholder betaling for kompetencefond, arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag og klubtilskud.

 

Herudover er der aftalt følgende:

Vejledning ved opsigelse
I lighed med det øvrige arbejdsmarked får medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på boligorganisationen beroende forhold, ret til frihed med løn i op til to timer. Timerne placeres hurtigst muligt efter opsigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens drift for at eksempelvis søge vejledning i 3F. Vejledningen kan ligeledes finde sted i boligorganisationen.

 

Godkendelse og koordinering af særlige jobtræningsforløb
Der skal ikke længere søges om godkendelse af særlige jobtræningsforløb, da bolig-organisationen i fremtiden blot skal orientere om ansættelsen – eksempelvis til en tillidsrepræsentant.

 

Seniorpolitik
Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden nedsættes et overenskomstmæssigt tværgående udvalg, som skal se på andre løsninger end den nuværende omkring seniorordningen.

 

Kompetencefond
På linje med de landsdækkende overenskomster for HK, ESL og inspektørerne oprettes en kompetencefond for 3F, hvor den enkelte gartner kan blive efteruddannet i op til 1 uge om året mod refusion til arbejdsgiveren for relaterede kursusudgifter m.m.

 

Bidraget er 250 kr. om året pr. gartner i januar 2015, stigende til 500 kr. i 2016 og de efterfølgende år.

 

Udviklingsfonden (tidligere FIU)
Bidraget stiger fra 40 til 42 øre pr. time fra 1. januar 2015 og følger dermed det øvrige arbejdsmarked.

 

TR og klubtilskud
Gartnernes klubtilskud og antallet for hvornår man er berettiget til tilskuddet og valg af tillidsrepræsentant ændres med virkning fra 2014.

 

Arbejdsmarkedspension
Arbejdsgiverens bidrag til den overenskomstmæssige arbejdsmarkedspension stiger med 1 %. Stigningen udmøntes således, at det samlede pensionsbidrag ikke øges, men at boligorganisationerne fremover betaler 11 % (i stedet for de nuværende 10 %), mens ejendomsfunktionærernes eget bidrag fremover vil være 4 % (i stedet for 5 %).

 

Karensperioden for indtræden i pensionsaftalen ændres fra 6 til 3 måneder.

 

Håndværkeroverenskomst
Der nedsættes i overenskomstperioden et udvalg bestående af 3F og BL med det formål at udarbejde forslag til en kommende håndværkeroverenskomst gældende fra 1. april 2017. Udvalgets arbejde begynder 1. oktober 2014 og afsluttes 1. oktober 2016

 

Godkendelse
Overenskomsten skal nu godkendes i de respektive forsamlinger. Hvis begge parter siger ja til aftaleresultatet, er der indgået en ny overenskomst. Dette er afklaret ved udgangen af maj.

 

Hvis en eller begge parter forkaster forhandlingsresultatet, går parterne til forligsmøde i Kooperationen, hvorefter der begynder en proces her. Tidsrammen for et sådan forløb kan ikke forudsiges.

 

Når overenskomsterne er på plads, vil de nye løntabeller blive lagt på BL´s hjemmeside under hovedpunktet ”Løn og ansættelse”, og dernæst punktet ”Overenskomster, løntabeller m.m.”.

 

BL´s overenskomstudvalg vil informere om de indgåede overenskomster ved møder den 4. juni i Maribo og Viborg, den 11. juni i BL og den 16. juni i Middelfart.

 

 Med venlig hilsen

 Bent Madsen / Kent Kilsgaard Andersen

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her