2314 - Ændringer af almenboligloven

Folketinget har vedtaget to ændringer af almenboligloven hhv. L 128 om ommærkning af almene ældreboliger og familieboliger til almene ungdomsboliger (lov nr. 263 af 24. marts 2014) og L 135 om statsgaranti ved skift af lånetype samt forlængelse af særordning for 4. maj kollegierne (lov nr. 402 af 28. april 2014.). De vedtagne love kan ses på Lovtidendes hjemmeside.

 

Formålet med L 128 er at imødekomme det stigende behov for ungdomsboliger navnlig i de store uddannelsesbyer og imødekomme en række kommuners ønske om en mere fleksibel udnyttelse af boligmassen.

 

Bemærk, at kommunens garantiforpligtelse bortfalder ved ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger, og boligorganisationen dermed selv hæfter for bl.a. tomgangsleje. Det er frivilligt for boligorganisationen at indgå aftale om ommærkning, og man bør sikre sig, at aftalen kan opsiges før udløbet af aftaleperioden, hvis der opstår udlejningsvanskeligheder. Aftalen skal naturligvis respektere lejernes rettigheder, således at tilbagemærkning først finder sted i takt med at de pågældende boliger bliver ledige.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil i en kommende bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om betingelserne for at opnå ommærkningsbidrag, og ministeriet vil samtidig offentliggøre ansøgningsfristerne for støtteansøgninger i 2014.

 

Med L 135 indføres der lovbestemte statsgarantier ved konvertering af støttede lån til ny lånetype, når dette påbydes af ministeren for by- bolig- og landdistrikter.  Ændringen har ingen økonomisk betydning for boligorganisationerne. Der er tale om en lovbestemt garanti, der automatisk gælder alle støtteberettigede lån, som kommer til udbetaling i en 3 måneders periode. Der skal ikke søges eller meddeles garanti til det enkelte konkrete lån.  Samtidig forlænges den særlige ordning for 4. maj kollegierne.

 

Endelig blev der med lov nr. 609 af 26. december 2013 (L45), der trådte i kraft den 1. januar 2014, fastsat nye kriterier for udpegning af særligt udsatte boligområder. Samtidig blev der givet mulighed for, at politiet kan give boligorganisationerne oplysninger om strafferetlige afgørelser vedrørende overtrædelser af god skik og orden i boligområdet, og mulighed for at udveksle oplysninger om lejere, der har fået opsagt eller ophævet deres lejemål på grund af husordensovertrædelser, samt forbedret mulighed for at afvise disse personer fra en ny bolig i samme boligområde.

 

Ministeriet har tilkendegivet, at de har til hensigt at udsende en orientering om disse regler, og vi afventer dette.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her