4214 - Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisationsbestyrelsen findes i § 13, stk. 1, i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1307 af 15. december 2009 med senere ændringer.

 

Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 69,86 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 leje­målsenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder.

 

Bestyrelsen kan dog beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor med indekset for 2. kvartal 2009 = 116,0 som basis.

 

Danmarks Statistik har opgjort lønindekset for den private sektor for 2. kvartal 2014 til 125,9.

 

Ovennævnte 69,86 kr. og 41,91 kr. bliver ved regulering i overensstemmelse hermed til hen­holdsvis 75,82 kr. og 45,49 kr. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2014.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her