4713 - Orientering om tilmeldingsordning til trappemodel ved spildevandsbetaling

Den 6. september 2013 trådte vedlagte Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget, nr. 1070 i kraft.

Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Loven indfører en trappebetalingsmodel for det variable bidrag for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året. Det er således alene det erhvervsmæssige vandforbrug i ejendommen, som indgår i beregningen af lettelsen.

 

Ejere af ejendomme, der ønsker at få beregnet den variable del af vandafledningsbidraget efter trin 2 eller trin 2 og trin 3, skal angive dette ved brug af et elektronisk tilmeldeskema som findes på www.trappetilmelding.dk . Systemet er åbnet den 16. september 2013.

 

Fristen for tilmelding til beregning efter trappemodellen fra 1. januar 2014 vil være 15. oktober 2013. Den sene udmelding om tilmelding til trappemodellen skyldes stor uklarhed om den praktiske implementering af modellen.

 

Det forventes, at fristen for tilmelding fra 1. januar 2015 for dem som eventuelt valgte ikke at tilmelde i år vil være 1. september 2014. Dette oplyses på Naturstyrelsens hjemmeside. Ændringer og nyoprettede ejendomme indmeldes løbende.

 

Tilmelding gælder fremadrettet, således at ejendomsejer alene skal lave en ny tilmelding, hvis der sker ændringer. Det er altså ikke en årlig tilmelding.

 

Trappemodellen

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten, som beregnes på bagrund af vandforbruget, falder med stigende vandforbrug. Modellen udmøntes således:

Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3 om året.

Trin 2 er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 % lavere end taksten for trin 1.

Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60 % lavere end taksten for trin 1.

 

Beregning efter trin 2 og 3 forudsætter, dels at der fra ejendommen drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, dels at ejendomsejer har oplyst dette overfor Naturstyrelsen.

 

Det skal bemærkes, at det er ejendommens samlede vandforbrug til erhvervsformål, der indgår i beregningen af spildevandsbidraget. Har en ejendom f.eks. 3 erhvervslejemål, hver med et vandforbrug på 500 m3, vil der samlet skulle betales efter den højeste sats (trin 1) for 500 m3, mens 1.000 m3 afregnes efter trin 2.

 

Det er typisk kun ejendomme med butikscentre eller flere mindre erhvervslejemål, som vil kunne opnå rabatten på trin 2, og altså kun for den del af det erhvervsmæssige vandforbrug, som overstiger 500 m3.

 

Ejendomsejeren afgør selv, hvordan rabatten efter trin 2 fordeles mellem de samlede lejemål i ejendommen. Udlejeren er således ikke forpligtiget til at give rabatten videre til erhvervslejemålene.

 

Definition af erhverv

Definitionen af begrebet ”erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår” omfatter virksomhed, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Offentligt ejede hospitaler, plejehjem, skoler, børnehaver m.v. ikke omfattet. Det samme gælder servicearealer.

 

Definition af en ejendom

Med en ejendom menes den enhed, der har ét ejendomsnummer i medfør af lov om vurdering af landets fast ejendomme.

 

Omfattet af et ejendomsnummer er f.eks. følgende:

  1. Ét matrikelnummer, der udgør én samlet fast ejendom.
  2. Flere matrikelnumre, der ifølge noteringen i matriklen skal holdes forenet.
  3. Flere samlede faste ejendomme, såfremt SKAT har vurderet (ofte efter henvendelse fra ejer) at de udgør en driftsenhed og ejes af samme ejer.

 

Har en ejendom flere kundenumre – f.eks. fordi der er etableret direkte kundeforhold mellem udlejer og spildevandsselskab – skal ejendomsejeren foretage én tilmelding pr. kundenummer, jf. nedenfor.

 

Ejendomsejer skal være opmærksom på, at oplysningerne i tilmeldingen, især ejendomsnummer og kundenummer, er korrekte, idet spildevandsforsyningsselskabet eller kan være nødt til at beregne hele ejendommens vandforbrug efter trin 1.

 

Blandede ejendomme

For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for den del af vandforbruget, som stammer fra den markedsmæssige del af ejendommen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter taksten for trin 1.

 

Man skal være opmærksom på, at den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den skønnede andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, også anvendes ved den endelige afregning. Spildevandsselskabet kan ikke gøre indsigelser overfor ejendomsejerens skøn.

 

Med ovennævnte beregningsprincip er det sikret, at ejendommen samlet set afregnes i overensstemmelse med lovens og øvrige reglers grundlæggende principper.

 

Fordelingen af den samlede spildevandsregning – og dermed også rabatten fra trin 2 og 3 - på de enkelte lejere er alene udlejers ansvar og således generelt spildevandsforsyningsselskabet uvedkommende (dog undtaget tilfælde med et direkte kundeforhold/kundenummer mellem erhvervslejemålet og vandselskabet, jf. nedenfor).

 

Hvis en ejendom ændrer anvendelse, så den forventede andel af erhverv på markedsmæssige vilkår ændres, er ejendomsejeren forpligtet til at ændre den opgivne forventede procentfordeling i trappetilmeldingsordningen.

 

Direkte kundeforhold mellem erhvervslejemål og spildevandsselskab

I nogle ejendomme er der etableret et direkte kundeforhold mellem erhvervslejeren og spildevandsselskabet. Også i disse tilfælde er det ejendomsejeren, der skal tilmelde ejendommen til trappemodellen.

 

Er der etableret direkte kundeforhold mellem erhvervslejemålet og spildevandsselskabet anbefales det generelt, kun at tilmelde ejendommen trappemodellen efter ønske fra lejer. Det er dog altid frivilligt for ejendomsejeren, om man vil tilmelde ejendommen til trappemodelsordningen. Lejer kan således ikke kræve, at ejendomsejeren gør det.

 

Ved direkte kundeforhold, vil der som udgangspunkt være et individuelt kundenummer koblet til lejeren, og således laves en separat indberetning til trappemodellen. Ejendomsejeren skal dog meddele vandselskabet om fordelingen af rabatten for ejendommen. Det anbefales, at man i disse tilfælde som udgangspunkt fordeler rabatten proportionalt mellem erhvervslejemålene.

 

Er der etableret et direkte kundeforhold mellem lejer og spildevandsselskab kan det anbefales at lade spildevandsselskabet står for hele afregningen inklusive fordeling af rabatten mellem erhvervslejemålene.

 

Vedlagt er Naturstyrelsens vejledende notat om trappemodellen med forklaring og fortolkning af reglerne fastsat i bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her