4613 - Digital Tinglysning – ændret praksis vedrørende dokumentation for de tegningsberettigede

Som tidligere oplyst på BL’s hjemmeside har Tinglysningsretten den 1/5 2013 ændret praksis vedrørende fremsendelse af dokumentation for de tegningsberettigede i forbindelse med registrering af tinglysningsfuldmagter.

Ændringen har afstedkommet en række spørgsmål, herunder bl.a. om tegningsreglerne i boligorganisationerne, idet boligorganisationens originale vedtægter eller en kopi heraf efter Tinglysningsrettens ændrede praksis, skal være bekræftet med de tegningsberettigedes originale underskrifter eller af en notar.

Spørgsmålet om tegningsreglerne i boligorganisationerne er navnlig relevant i de situationer, hvor boligorganisationernes tegningsregel er affattet i overensstemmelse med normalvedtægterne, og der ikke i boligorganisationen er ansat direktør/forretningsfører.

I disse situationer har Tinglysningsrettens tolket tegningsreglerne således, at det var tilstrækkeligt med underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et bestyrelsesmedlem skulle være formand eller næstformand. 

Tinglysningsrettens fortolkning har ikke været i overensstemmelse med BL’s sædvanlige fortolkning. 

For at undgå forskellige opfattelser af vedtægternes bestemmelser, afhængig af om der er tale om tinglysning eller en anden situation, hvor boligorganisationen skal tegnes i forhold til tredjemand, har BL fundet det nødvendigt at indhente en udtalelse fra ministeriet herom.

Se BL’s henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og ministeriets svar

Tinglysningsretten har efterfølgende meddelt, at man fremover følger ministeriets udtalelse, og at dette indebærer, at boligorganisationerne skal forholde sig som følger i forhold til dokumentation for de tegningsberettigede ved registrering af tinglysningsfuldmagter:

 1. Den samlede bestyrelse skriver under på tinglysningsfuldmagten.
 2. Den samlede bestyrelse bekræfter en kopi af vedtægten, som sendes ind med de originale underskrifter (Dette kan i praksis gøres samtidig med nr. 1).
 3. Dirigenten fra generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet skriver under på mødereferatet, som sendes ind med den originale underskrift.
 4. Hvis der er en udskrift med konstituering af bestyrelsen, skal denne underskrives af formanden og sendes med ind med den originale underskrift

  eller
   
 5. To bestyrelsesmedlemmer og forretningsføreren/direktøren skriver under på tinglysningsfuldmagten
 6. To bestyrelsesmedlemmer og forretningsføreren/direktøren bekræfter en kopi af vedtægten, som sendes ind med de originale underskrifter (Dette kan i praksis gøres samtidig med nr. 1)
 7. Dirigenten på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet skriver under på mødereferatet, som sendes ind med den originale underskrift
 8. Hvis der er en udskrift med konstituering af bestyrelsen, skal denne underskrives af formanden og sendes med ind med den originale underskrift

BL har erfaret, at Tinglysningsretten ud over ovennævnte også accepterer ekstraktudskrift fra møderne underskrevet af dirigenten (med original underskrift). 

Årsagen til den stramme praksis ved registrering af tinglysningsfuldmagter er ifølge Tinglysningsretten at sikre, at det er de korrekte og aktuelt tegningsberettigede, der skriver under på tinglysningsfuldmagten, idet registreringen af en tinglysningsfuldmagt giver fuldmagtshaver mulighed for på egen hånd at foretage væsentlige dispositioner over en ejendom. 

Ved underskrivelse af dokumenter digitalt i tinglysningssystemet har Tinglysningsretten oplyst, at Tinglysningsretten i videst muligt omfang i den kommende tid vil ensrette retningslinjerne og tage udgangspunkt i dem, som er fastsat på fuldmagtsområdet.

BL har overfor Tinglysningsretten påpeget, at ændringerne i praksis forekommer unødig henset til den mangeårige praksis, der har været vedrørende dokumentation for de tegningsberettigede i boligorganisationerne, og at forskellige krav vedrørende dokumentation for de tegningsberettigede afhængig af om boligorganisationen underskriver digitalt i tinglysningssystemet eller udsteder tinglysningsfuldmagt – trods Tinglysningsrettens bemærkninger om årsagen hertil, forekommer ubegrundet.

BL har tillige overfor Tinglysningsretten påpeget, at ændringerne har medført unødigt merarbejde for boligorganisationerne.

Tinglysningsretten har henholdt sig til, at Tinglysningsretten stort set dagligt foretager registrering af tinglysningsfuldmagter fra boligorganisationerne, hvor den nye praksis uden problemer bliver fulgt, og i øvrigt at Vestre Landsret i 2 kendelser afsagt 3/7 og 13/8 2013 har bakket op om Tinglysningsrettens ændrede praksis.

Referat af Vestre Landsrets kendelser kan findes her.

I det omfang boligorganisationerne oplever problemer med Tinglysningsrettens ændrede praksis, hører BL gerne fra boligorganisationerne. 

Læs mere om digital tinglysning

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Claus Pedersen

Søger du bolig? - Klik her