4513 - Pulje til helhedsorienteret boligsocial indsats

Støtte til uddannelse i praktikpladsindsats

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udbudt satspuljemidler til en helhedsorienteret boligsocial indsats, herunder etablering af praktikpladser i regi af partnerskabsaftalen mellem BL og Dansk Byggeri.

Formålet med puljen er at styrke det boligsociale arbejde gennem et koordineret tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationer for herigennem at reducere antallet af udsatte boligområder.

Der er afsat 2 x 15 mio. kr. i årene 2013 og 2014. Der kan ansøges om midler til at iværksætte aktiviteter indenfor tre prioriteringsområder:

  • Indsatser over for unge
  • Tryghedsfremmende indretninger og boligsocial kriminalitetsbekæmpelse efter gadeplans/hot-spot modellen
  • Styrket beskæftigelsesindsats, herunder etablering af praktikpladser for unge i regi af partnerskabsaftale mellem BL og Dansk Byggeri

Støtte til praktikpladsindsats
Såfremt boligorganisationerne ønsker at gennemføre en praktikpladsindsats i forbindelse med en byggesag, er det muligt at søge satspuljemidler til deltagelse i et kursusforløb, der udbydes af BL. Forløbet omfatter 2 dages internatkursus, en udviklings- og forankringsproces i boligorganisationen samt en afsluttende kursusdag.

Formålet med indsatsen er at ruste deltagerne til at igangsætte og realisere en social indsats i forbindelse med en aktuel eller kommende byggesag. Målgruppen er projektledere på byggesagen og/eller boligsociale medarbejdere. Det kan være en fordel, at både projektleder og boligsocial medarbejder fra samme boligorganisation deltager på kurset.

Kursus og opfølgning varetages af BL på baggrund af vores model for etablering af praktikpladser mv. 

Alle deltagerne inviteres endvidere til at indgå i BL’s nationale netværk af boligorganisationer, der allerede arbejder med at etablere praktikpladser og andre former for beskæftigelses- og uddannelsesfremmende indsatser i forbindelse med en byggesag.

Boligorganisationer kan søge satspuljemidler til dækning af kursusafgiften på 8.500 kr., til timeforbrug i forbindelse med kursusdeltagelse og hjemmearbejde på i alt 60 timer samt til dokumenterede rejseudgifter.

Hvem kan søge puljen
En del af midlerne er øremærket til de særligt udsatte boligområder. Derudover kan der indgås partnerskaber om boligområder, som ikke er på listen over særligt udsatte boligområder, men som ved få negative ændringer i beboersammensætningen vil komme det. I begge tilfælde gælder, at kommuner, som ikke allerede har en initiativaftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, prioriteres.

Kommuner som er i tvivl om, hvorvidt et af kommunens boligområder kan komme i betragtning, opfordres til at tage kontakt til ministeriet.

Ca. 5 mio. kr. af puljen er afsat til at gennemføre et forsøg med de eksisterende udlejningsredskaber i boligområder med udlejningsvanskeligheder.

Det er en forudsætning for, at der kan ydes støtte til konkrete indsatser, at der indgås en partnerskabsaftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, kommunen og boligorganisationen om en helhedsorienteret indsats i det udsatte boligområde. Der er udarbejdet en vejledning, ansøgningsskemaer og en skabelon for partnerskabet. 

Ansøgning og udkast til partnerskabsaftale sendes til puljer@mbbl.dk.

Ansøgningsfristen er 1. november 2013.

Det kan endvidere oplyses, at der i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter arbejdes på at få etableret en uddannelsespulje. Alle boligorganisationer vil kunne ansøge om midler til at opkvalificere medarbejdere til at igangsætte og gennemføre en praktikpladsindsats for unge i forbindelse med en byggesag.       
                       

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Rikke Lønne

 

Søger du bolig? - Klik her