4213 - Orientering om ændringer af bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer og ændringer i lejelovgivningen m.v.

Ministeriet for By, Bolig, og Landdistrikter har udstedt en ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. (bekendtgørelse nr. 1043 af 27. august 2013).

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2013.

Med ændringen tilvejebringes hjemmel til, at en afdeling af en almen boligorganisation - på nærmere angivne betingelser - kan eje anlæg til elforsyning baseret på vedvarende energikilder, herunder bl.a. solcelleanlæg og vindmøller. Det præciseres samtidig, at boligorganisationen kan administrere etablering og drift af de pågældende anlæg.

Den omtalte ændring af sideaktivitetsreglerne skal ses i sammenhæng med lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning. Loven trådte efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse i kraft den 1. august 2013.

Med denne lovændring gives lejere og udlejere samme mulighed for nettoafregning og afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg, f.eks. solcelleanlæg, som ejere og andelshavere.

Ministeriet for By, Bolig, og Landdistrikter har udarbejdet en orientering om konsekvenserne af ændringerne. Orienteringen kan ses her.

Det skal bemærkes, at regeringen har etableret en pulje på i alt 20 MW om året for solceller, der kan modtage forhøjet støtte frem til, at den forhøjede støtte er aftrappet i 2018.

Energinet.dk indkalder årligt ansøgninger om adgang til puljen og giver tilsagn om adgang til puljen. Energinet.dk vil først kunne give endeligt tilsagn om adgang til puljen, når støtteordningen er godkendt af EU-Kommissionen, og loven er sat i kraft. Hvis godkendelsen fra EU først kommer sent i 2013 eller i 2014, vil den første pulje blive gennemført med den prisstøtte, der gælder i 2013. Ansøgningskriterierne for puljen for forhøjede støttesatser er endnu ikke fastlagt.

Anlæg, som etableres før, der er givet tilsagn fra 20 MW puljen, kan ikke efterfølgende komme i betragtning til forhøjet støtte.

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her