4013 - Lejeres til- og framelding af el ved flytning

Vi har tidligere (BL Informerer nr. 11/2013) orienteret om oprettelsen af DataHub og nye vilkår for forbrugeres til- og framelding til elselskaber. Vi kan nu supplerende oplyse:

Elforsyningsloven ændres i flere trin, og det er første trin, som er trådt i kraft pr. 1. marts 2013.

Den umiddelbare virkning for boligorganisationerne er, at det cementeres, at levering af elektricitet til lejere ikke er en del af lejeaftalen, men at der er et direkte kundeforhold imellem forbrugeren (lejeren) og det elselskab, som lejeren vælger. Det harmonerer fuldt ud med ordlyden i den autoriserede lejekontraktformular B 1998, hvor der ikke er mulighed for afkrydsning for at udlejer skal levere el. Sådanne muligheder er der for varme og varmt vand, for vand og for fælles signalforsyning. Det er altså forudsat, at levering af elektricitet er et anliggende direkte mellem lejeren og det elselskab, som lejeren vælger.

Konsekvensen af dette er, at lejeren selv skal tilmelde sig et elselskab før indflytningen.

Der er elselskaber, som opfordrer boligorganisationerne til at indhente fuldmagter fra nye lejere til at tilmelde sig elselskab. Selv om en sådan ordning umiddelbart kan synes at være en service for lejeren og forebygge, at der flyttes ind i et lejemål uden strøm, så fraråder BL sådanne ordninger af flere grunde.

Opfordringer fra elselskaber om at tegne fuldmagter kan være et udtryk for, at pågældende elselskaber gerne vil have en præferencestilling. Dermed kan boligorganisationen medvirke til at svække den konkurrence på elmarkedet, som de nye regelsæt tilstræber. Endvidere risikerer boligorganisationen at blive part i en eventuel uenighed om målerens visning m.v. både ved indflytning og fraflytning.

I stedet opfordrer BL til, at boligorganisationerne vejleder ved indflytning, jf. nedenfor.

 

Mellemforbrug
Hvis en fraflyttende lejer har flyttet sin elaftale, vil boligorganisationen som ejendommens ejer normalt blive indsat som ny forbruger. Enhver lejer har ret til at framelde sin elaftale, selv om lejemålet ikke er udløbet. Det er fastsat ved flere afgørelser i Energitilsynet. Der kan altså opstå et mellemforbrug indtil ny lejer er tilmeldt, og dette mellemforbrug hæfter boligafdelingen for. Det kan bl.a. være forbrug for håndværkere i forbindelse med istandsættelse af lejligheden.

Skal en lejlighed være ubeboet i længere tid, fx i forbindelse med en renovering, kan boligorganisationen bestemme, at der skal lukkes for elforsyningen. Udgifter til lukning og åbning igen må påregnes opkrævet af netselskabet hos boligorganisationen.

Elselskabernes praksis med at indsætte ejendommens ejer som forbruger, når der ikke er en lejer tilmeldt, er beskrevet i deres leveringsbestemmelser, som er tiltrådt af Energitilsynet. Det er vores opfattelse, at denne praksis er forbundet med en urimelig administrativ byrde for såvel elselskaberne som boligorganisationerne, særligt set i forhold til de småbeløb, som mellemforbruget oftest handler om. Hvis boligorganisationerne ønsker at begrænse denne byrde kan dette eventuelt ske ved forhandling med et eller flere elselskaber om en mere fleksibel løsning. I denne forbindelse har boligorganisationen mulighed for at ”handle”, og i en sådan handel kan fx også indgå købet af elektricitet til fællesformål, hvor det er boligorganisationen, som vælger elselskab. I lighed med de private forbrugere har også boligorganisationen ret til frit valg af elselskab, og der er derfor mulighed for at afprøve konkurrencen ved at forhandle de samlede vilkår for mellemforbrug i boligerne og fællesforbruget i afdelingens fællesarealer.

 

Vejledning af beboere, så de ikke flytter ind i lejlighed uden strøm
Disse vilkår er nye for boligorganisationerne, og de vil også være nye for mange indflyttere. Det vil være ærgerligt, hvis familier flytter ind i lejligheder og for sent bliver opmærksomme på, at de selv skulle sørge for at tilmelde strømmen.

Derfor opfordres boligorganisationerne til – i forbindelse med udveksling af lejekontrakt og andre dokumenter – at udlevere en kort opfordring til lejeren om selv at huske at tilmelde sig et elselskab. Der kan henvises til www.borger.dk, som har en kort vejledning.
www.elpristavlen.dk kan man se aktuelle priser hos alle elselskaberne. Lejeren skal tilmelde sig senest 3 dage før indflytning for at være sikker på, at der er strøm i lejligheden.

Tilsvarende opfordres boligorganisationerne til at udlevere en orientering til lejere, som opsiger deres lejemål. De skal selv aflæse deres måler og give besked til deres elselskab om målerens udvisende og tidspunkt for afbrydelse af strømmen.

Af hensyn til kontrol af de opkrævninger, som senere kommer til boligorganisationen, bør boligorganisationen fx i forbindelse med fraflytningssynet, aflæse elmåleren og notere til boligorganisationens eget brug.

 

Undtagelser for afdelinger med kollektivt el
Der findes fortsat ganske enkelte boligafdelinger, hvor elektricitet leveres som en del af den fælles ydelse fra boligorganisationen. Her kan være enten kollektiv afregning uden måleraflæsning, eller der kan være afregning via bimålere. Disse afdelinger er ikke omfattet af de foranstående vilkår, men de er omfattet af andre lovændringer, som pågår p.t. Vi opfordrer boligorganisationer med afdelinger med el leveret af boligorganisationen til at henvende sig til BL’s konsulent for energiområdet Mikkel Jungshoved (mju@bl.dk), så vil disse boligorganisationer blive nærmere vejledt om deres særlige vilkår.

 

Samme vilkår for gas
De beskrevne procedurer og vilkår omfatter også leverancer af gas, idet der er oprettet en tilsvarende DataHub for gas.

 

Dele gode erfaringer
Hvis boligorganisationer opnår fordelagtige aftaler med et elselskab om en mere smidig praksis ved til- og fraflytning og håndtering af mellemforbrug, vil vi gerne orienteres, så BL kan formidle gode eksempler til resten af medlemskredsen. Kontakt konsulent Mikkel Jungshoved (mju@bl.dk)

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her