3813 - Dækning af tab ved manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen

Efter § 41 i driftsbekendtgørelsen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 332 af 25.3.2013, fremgår, at dispositionsfonden dækker den del af tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen, der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed.  Boligorganisationen kan vælge at lade dispositionsfonden dække en afdelings mindre tab på sådanne udgifter, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til midlerne i dispositionsfonden og den enkelte afdelings økonomi.

 

Det nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2012 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned.

 

Nettoprisindekset for april 2013 er opgjort til 131,4. Det nævnte beløb på 313 kr. pr. lejemålsenhed udgør efter reguleringen 316 kr. pr. lejemålsenhed.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her