3613 - Ny lov om støtte til solcelleanlæg

L 221:

Folketinget har d. 28/6 vedtaget lov om lejeres mulighed for nettoafregning af el fra solcelleanlæg. Loven indebærer, at lejere eller udlejere på lejernes vegne i almene såvel som private udlejningsejendomme kan nettoafregne deres individuelle elforbrug.

 

Loven muliggør, at en lejer eller en udlejer kan nettoafregne efter henholdsvis en individuel eller kollektiv model, afhængig af om anlægget, som kun kan tilsluttes én forbrugsinstallation, er tilsluttet direkte til den enkelte lejers forbrugsinstallation (typisk i tæt-lavt) eller til udlejers forbrugsinstallation (typisk i etagebolig).

 

I den individuelle model er det lejeren, der nettoafregner eget forbrug og har kontraktforholdet med elleverandøren, mens udlejer ejer solcelleanlægget og dermed producerer elektriciteten.

 

I den kollektive model har udlejer mulighed for at nettoafregne såvel egetforbrug som forbrug til fællesformål. Det elproducerende anlæg er ejet af udlejer, og det er udlejer der har kontraktforholdet med elleverandøren og står for indkøb, salg og afregning af el. Der vil ved denne model skulle installeres bimålere i hvert enkelt lejemål.

 

Det var oprindelig hensigten, at L 221 skulle træde i kraft 1. juli 2013. Ikrafttrædelsestidspunktet er imidlertid udsat med henblik på at få afklaret, om forslaget indeholder elementer, der skal indgå i Kommissionens statsstøttebehandling af afregningssatserne i lov nr. 1390 og de ændrede i
L 199. Ministeren beslutter, hvornår loven skal træde i kraft.

 

L 199:

Folketinget har samtidig besluttet at ændre støtte til visse solcelleanlæg (L 199). Formålet med lovforslaget er at begrænse udbygningen med store solcelleproduktionsanlæg, der ikke har som hovedformål at levere el til ejeren, og som det ikke var hensigten at støtte med den midlertidigt forhøjede støtte, der blev vedtaget med lov nr. 1390 af 23. december 2012 (L 86).

 

Med loven begrænses adgangen til forhøjet støtte efter VE-loven. Loven reducerer støtten til el fra solceller til 60 øre/kWh i 10 år og 40 øre/kWh de efterfølgende 10 år – bortset fra et begrænset antal MW, som fortsat vil kunne modtage forhøjet støtte.

 

Der etableres en pulje på i alt 20 MW om året for solceller, der kan modtage den forhøjede støtte frem til, at den forhøjede støtte er aftrappet i 2018.

 

Puljerne reserveres til anlæg tilsluttet egen forbrugsinstallation, hvor den installerede effekt ikke overstiger 6 kW per husstand. Dette omfatter også anlæg tilsluttet i fælles forbrugsinstallationer i boligforeninger mv.

 

Energinet.dk indkalder årligt ansøgninger om adgang til puljen og giver tilsagn om adgang til puljen. Energinet.dk vil først kunne give endeligt tilsagn om adgang til puljen, når støtteordningen er godkendt af EU-Kommissionen, og loven er sat i kraft. Hvis godkendelsen fra EU først kommer sent i 2013 eller i 2014, vil den første pulje blive gennemført med den prisstøtte, der gælder i 2013. Ansøgningskriterierne for puljen for forhøjede støttesatser er endnu ikke fastlagt. Anlæg, som etableres før, der er givet tilsagn fra 20 MW puljen, kan ikke efterfølgende komme i betragtning til forhøjet støtte.

 

Der ændres ikke ved reglerne om nettoafregning i lov nr. 1390 eller ved reglerne i elafgiftsloven. Det er derfor fortsat muligt for forbrugere med stort forbrug i dagtimerne, hvor solen skinner, at producere og selv forbruge den producerede el uden at betale elafgift.

 

BL er i tæt kontakt med energimyndighederne i forhold til udarbejdelsen af lovenes bekendtgørelser, som forventes klar efter sommerferien.

 

Sideaktivitetsbekendtgørelsen

Samtidig afventes en ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen vedr. solcelleanlæg. Den ændrede bekendtgørelse forventes at træde i kraft senest i forbindelse med ovenstående loves ikrafttræden.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen                  /                     Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her