1013 - Ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udstedt en ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 109 af 5. februar 2013. Ændringen træder i kraft den 15. februar 2013.

 

I bekendtgørelsens § 17 får boligorganisationerne mere fleksible muligheder for gennem et skattepligtigt selskab at renholde visse gårdanlæg, opholdsarealer, veje, fortove og stier i boligområdet. Dermed kan både boligorganisationernes og kommunens ressourcer udnyttes optimalt. Det er som hidtil en forudsætning, at boligorganisationen har én eller flere boligafdelinger eller har fået tilsagn om offentlig støtte til opførelse af almene boliger i boligområdet. Det er tillige en forudsætning, at kommunalbestyrelsen godkender boligorganisationens disposition.

 

I bekendtgørelsens § 25 a præciseres det, at almene boligorganisationer kan etablerer en fælles indkøbsfunktion efter EU-reglerne, så boligorganisationerne dermed får muligheder for billigere og mere effektiv indkøb og drift. Boligorganisationerne får samtidig mulighed for at opkræve et omkostningsbestemt gebyr hos de tilbudsgivere, der indgås rammeaftaler med. Et eventuelt overskud i det enkelte regnskabsår skal udbetales forholdsmæssigt til de boligorganisationer, der er parter på rammeaftalen.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her