0913 - Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklage-nævnsgebyr - regulering af satserne

Der har som følge af forskellig afrundingspraksis vist sig at være uoverensstemmelse mellem satserne i BL Informerer nr. 4712 og ministeriets vejledning. Nedenfor er angivet de korrekte satser for 2013. Ændringerne i satserne fremgår af tabel 1.

 

Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse:

A.     Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 stk.5,
        vil højst kunne udgøre 119.217 kr.

B.     Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunal-
        bestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 stk. 5, kan højst beløbe
        sig til 173.283 kr.

 

De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2012.

 

C.     Forhøjelse af beboerindskud pr. m2. Hvis indskuddet skønnes ikke at
        kunne dække rimelige udgifter til istandsættelse ved fraflytning kan 
        indskuddet i hele 2013 forhøjes uden kommunalbestyrelsens 
        godkendelse, såfremt indskuddet efter forhøjelsen ikke overstiger
        225 kr. pr. kvadratmeter, jf. § 48 stk. 2 i lov om leje af almene   
        boliger.

D.     Påkravsgebyret efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, der
        skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i     
        lejeforholdet, er i 2013 forhøjet med 4 kr. til 270 kr.

E.     Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for 
        beboerklagenævn, jf. § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, 
        forhøjes med 3 kr. til 139 kr. i 2013.

 

Tabel 1: Satser for 2013

 

BL Informerer nr. 4712

Reviderede satser

A. Maksimum for godtgørelse

119.217 kr.

119.217 kr.

B. Maksimum for forhøjet godtgørelse

173.283 kr.

173.283 kr.

C. Beboerindskud

226 kr./kvadratmeter

225 kr./kvadratmeter

D. Påkravsgebyret

270 kr.

270 kr.

E. Beboerklagenævnsgebyr

138 kr.

139 kr.

 

 

Med venlig hilsen


Bent Madsen / Frans Clemmesen  

Søger du bolig? - Klik her