5613 - Medlemskontingent 2014

Medlemskontingent til landsforeningen betales i henhold til vedtægternes § 5, idet kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4.

Enhedskontingentet for 2014 udgør 120,35 kr. pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2014. Af enkeltværelser - det er etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - skal som hidtil betales 1/3 af kontingentet for lejligheder.

Medlemmer i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 (organisationer, der udøver forretningsfører- eller lignende virksomhed for medlemmer af landsforeningen) betaler et årligt kontingent, som for 2014 udgør 9.453,20 kr.

Kontingentet reguleres på grundlag af DA's KonjunkturStatistik, jævnfør beslutning på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2013 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 1,8 % i forhold til samme kvartal året før. Bestyrelsen har godkendt satserne på sit møde den 21. november 2013 i forbindelse med behandling af budgettet for 2014.

Omkring den 1. marts 2014 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet. Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet skal betales årligt forud senest den 31. marts 2014, jfr. de hidtidige principper.

Statistikindberetningen bliver igen en del af BL selvbetjening på www.bl.dk. Da statistikindberetningen ligger til grund for antal kredsdelegerede ved de kommende kredsvalg, er det særdeles vigtigt, at indberetningen foretages i perioden fra den 06.01.14 – 20.01.14. 

Inden der åbnes for indberetning fremsendes automatisk brugernavn og adgangskode til de brugere, der indberettede statstik i 2013. Er der behov for et nyt brugernavn og adgangskode, rekvireres det via bl@bl.dk 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Merete Frese

Søger du bolig? - Klik her