0713 - Ændring af reglerne om præmie, løntilskud m.m.

Folketinget har i december 2012 vedtaget en ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og en del andre love.

 

Præmie og bonus for erhvervsuddannelser (EUD) Med loven ophæves præmie- og bonusordningen på op til 70.000 kr. for uddannelsesaftaler med elever under erhvervsuddannelse (EUD), og i stedet indføres en midlertidig præmie- og bonusordning på op til 33.000 kr. for aftaler, der indgås i 2013.

 

Den midlertidige præmie- og bonusordning er målrettet unge under 25 år.

 

Uddannelsesaftaler, der indgås i 2013 og som påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, vil kunne udløse præmie og bonus på op til 33.000 kr. Det er dog en betingelse, at eleven ikke er fyldt 25 år på datoen for indgåelsen af uddannelsesaftalen. Præmie- og bonusraterne optjenes med samme intervaller som i 70.000 kroners-ordningen. Det vil sige, at beløbet på 33.000 kr. fordeles med 2.800 kr. pr. måned i prøvetiden samt 4 bonusdele á 6.150 kr. efter hhv. ca. 6, 9, 12 og 24 måneder.

 

Ansøgning om udbetaling af præmie og bonus på til 33.000 kr. skal indgives senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, ligesom det er tilfældet for 70.000 kroners-ordningen.

 

For begge ordninger gælder, at der ikke ydes præmie og bonus for uddannelsesaftaler med udenlandske elever, hvis disse elever ikke udløser taxameter-tilskud til skolen i forhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 

Uddannelsesaftaler, der indgås efter den 31. december 2013, udløser ikke præmie og bonus.

 

Løntilskud for erhvervsgrunduddannelser (EGU) Med loven ophæves endvidere løntilskudsordningen på 30 kr. pr. time for praktikaftaler med elever under erhvervsgrunduddannelse (egu), og der indføres en midlertidig løntilskudsordning på 14 kr. i timen for praktikaftaler, der indgås i 2013.

 

Den midlertidige præmie- og bonusordning er målrettet unge under 25 år.

 

Praktikaftaler, der er indgået senest den 31. december 2012, og som påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, vil fortsat kunne udløse løntilskuddet på 30 kr. pr. time i de første 7 måneder af praktikaftalen.

 

Aftaler, der indgås i 2013, og som påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, vil kunne udløse et løntilskud på 14 kr. i timen i de første 7 måneder af praktikaftalen. Det er imidlertid en betingelse, at eleven ikke er fyldt 25 år på datoen for indgåelsen af praktikaftalen.

 

Ansøgning om udbetaling af tilskuddet på 14 kr. i timen skal indgives senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, ligesom det er tilfældet for ansøgning om udbetaling af løntilskuddet på 30 kr. pr time ovenfor.

 

Praktikaftaler, der indgås efter den 31. december 2013 udløser ikke løntilskud.

 

Det skal bemærkes, at 1. januar 2013 skifter Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) navn til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), men ansøgninger om tilskudsudbetaling berøres ikke heraf.

 

Praktikaftaler fremover BL har et par gange de senere år gennemført kampagner omkring ejendomsservicetekniker-uddannelsen og har sideløbende haft en dialog med boligorganisationerne omkring denne. Dette har navnlig de sidste par år resulteret i en øget tilgang på uddannelsen blandt unge mennesker og tilmed en betydelig stigning i antallet af uddannelsesaftaler med tilhørende praktikaftaler.

 

Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at den forholdsvis store præmie på 70.000 kr., som nu ophører fra 2013, har spillet positivt ind på rekrutteringen af elever i boligorganisationerne, men det er BL´s håb, at de mange boligorganisationer også fremover vil fastholde den gode udvikling uagtet at den økonomiske gevinst ved at tage elever bliver mindre de næste år.

 

BL vil også i år fortsætte dialogen med boligorganisationerne omkring elever og indholdet af ejendomsserviceteknikeruddannelsen på møder rundt omkring i landet.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen       /     Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her