3812 - Lejefastsættelse i kapitel 12 institutioner

I forbindelse med konkrete forhandlinger med en kommune har BL og den pågældende kommune bedt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en udtalelse vedrørende reglerne for lejefastsættelse i institutionslejemål. 

Spørgsmålet var, om lejen i et institutionslejemål lovligt kan aftales til balancelejen, eller om markedslejen skal aftales, uanset om denne kan dække omkostningerne. 

Ministeriet redegør nærmere for reglerne om lejefastsættelse i institutioner i vedlagte svar

Ministeriet fastslår bl.a., at boligorganisationen skal sikre sig, at den aftalte leje kan dække afdelingens udgifter (balanceleje), idet afdelingen i modsat fald risikerer at gå konkurs. En kommune kan godt indgå aftale om balanceleje i institutioner som nærmere beskrevet i brevet. 

Når boligorganisationen udlejer institutionsarealer til kommunen, bør boligorganisationen derfor altid sikre sig, at lejers mulighed for at kræve regulering til markedslejen i erhvervslejelovens § 13 er fraveget. For en sikkerheds skyld bør dette ske udtrykkeligt.   

Boligorganisationen skal desuden sikre sig, at kontrakten er uopsigelig i lånenes løbetid, og at der derefter gælder et rimeligt opsigelsesvarsel, som giver boligorganisationen mulighed for at finde alternativ anvendelse af lejemålet. 

Det er også en god ide at sikre sig, at kommunen ikke har afståelsesret til f.eks. en selvejende institution med driftsoverenskomst, fordi en sådan institution kan gå konkurs og efterlade boligorganisationen uden lejer. I stedet kan kommunen evt. have ret til at fremleje lejemålet til en selvejende institution.

Med venlig hilsen

Bent Madsen  / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her