3612 - Lovpligtige eftersyn af ventilationsanlæg

Den 1. januar 2008 blev der indført et lovpligtigt eftersyn af ventilations- og klimaanlæg til personkomfort med det formål at belyse anlæggets driftstilstand og energiforhold. Der er givet en 5 års frist til at gennemføre eftersynet, og denne frist udløber med udgangen af dette år. 

Alle bygninger, der indeholder ventilations- og klimaanlæg til personkomfort med en mindsteeffekt på 5 KW, er omfattet.  For yderligere information henvises til Center for Energibesparelser samt bekendtgørelse nr. 1104 af 20. september 2007.  

Fristen for eftersynet er senest den 31. december 2012. Dog skal anlægget tidligst efterses, når det er fem år gammelt.

Energieftersynet munder ud i en rapport til bygningens ejer og driftsansvarlige. Rapporten giver anbefalinger til, hvordan der kan opnås besparelser i bygningernes forbrug af el og varme samt til indregulering af anlægget, så det matcher behovet.

Det lovpligtige eftersyn må kun foretages af en virksomhed, som er godkendt til opgaven af Danmarks nationale akkrediteringsorgan DANAK. En liste over de godkendte eftersynsvirksomheder findes på Sekretariatet for energieffektive bygningers hjemmeside www.seeb.dk.  

Udgiften til det lovpligtige eftersyn skal - i lighed med udgifterne til energimærkning - betales over afdelingens forbrugsregnskab (varmeregnskab), hvorfra det opkræves hos lejerne med lige store beløb for hvert lejemål (ifølge Lov om leje af almene boliger § 52).

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her