2812 - Solceller og nettomålerordning

Der er i øjeblikket meget stor interesse for etablering af solceller i almene boligafdelinger.

Der har hidtil mest været tale om anlæg til fællesstrøm, men der er et stigende ønske om anlæg, som også (delvis) dækker lejernes individuelle forbrug.

Desværre er reglerne for etablering af solceller til individuelt forbrug i almene boligafdelinger uklare på flere områder, idet reglerne for elforsyning og -måling ikke er tænkt sammen med de regler, der gælder for drift og leje af almene boliger.

Solcellestrøm afregnes under visse nærmere betingelser efter en såkaldt nettomålerordning.  Beboerne betaler så kun for nettoforbruget af strøm (det faktiske forbrug minus solcelleproduktionen) og sparer altså også el-afgifterne af den strøm, solcellerne producerer. Hver kilowatt får dermed en værdi af ca. 2,50 kr. Evt. overskudsstrøm sælges til den værdi, en kilowatt har på elmarkedet ekskl. afgifter.  

Nettomålerordningen indebærer, at boligorganisationen afregner el med el-selskabet efter en samlet måling. Boligorganisationen afregner derefter el med beboerne.

Efter almenboliglovens § 37 træffes der beslutning om etablering af solceller med almindeligt flertal på et afdelingsmøde. Samtidig har en forbruger efter elforsyningsloven ret til frit at vælge el-leverandør. Derfor skal hver beboer tilslutte sig nettomålerordningen individuelt, og den enkelte beboer kan som udgangspunkt opsige aftalen med 1 måneds varsel efter 5 måneder efter reglerne i forbrugeraftalelovens § 25.

Anvendelse af nettomålerordningen rejser dermed bl.a. problemstillinger: 

  • Hvis den enkelte lejer kan melde sig ud, betyder det, at der ikke på længere sigt er klarhed over hvor mange boliger, der deltager i ordningen. Efter de regler, der gælder for nettomålerordningen, kan ordningen kun anvendes, når anlæggets kapacitet ikke overstiger 6 kw pr. bolig. Hvis et antal beboere i afdelingen skifter el-leverandør, kan det altså have den konsekvens, at anlægget bliver for stort i forhold til det tilbageværende antal boliger.

  • Det er ikke afklaret, i hvilken grad beboere, som vælger en anden el-leverandør, skal have andel i de indtægter, som stammer fra solcellerne på taget.

  • Der mangler klare regler for boligorganisationens opkrævning af a conto el og afregning med beboerne efter måler.

Derfor har BL i april 2012 rettet henvendelse til de to ansvarlige ministre - ministeren for by, bolig og landdistrikter samt klima-, energi og bygningsministeren - og opfordret til, at ministerierne gennemgår og samtænker regelsættene for at sikre, at reglerne understøtter en udvikling med øget brug af vedvarende energi i almene boligafdelinger.

Henvendelsen har sat gang i et udredningsarbejde, som fortsætter efter sommerferien. Det kan derfor vare nogen tid, før der foreligger klarhed over reglerne.

I den mellemliggende periode må hver enkelt boligorganisation overveje, i hvilken grad denne usikkerhed har betydning for konkrete planlagte projekter. Solceller, der alene dækker fællesforbrug, er ikke omfattet af problemstillingerne. Det samme gælder projekter, som er tilrettelagt, så hver enkelt beboer kan afregne netto direkte med elselskabet.

Medlemmerne kan kontakte chefjurist Birgitte Fæster, teknisk konsulent Mikkel Jungshoved eller afdelingschef Bjarne Zetterström for en nærmere drøftelse af problemstillingerne.

Med venlig hilsen

Bent Madsen  / Birgitte Fæster

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her