2312 - Fjernelse af lejelovens løbedage og opmagasinering af indbo efter afdøde plejeboligbeboere

Folketinget har den 31. maj 2012 vedtaget L 113 Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger (Fremrykket huslejebetaling, husleje- og beboerklagenævnenes indberetning til nævnsstatistik og opmagasinering af indbo efter afdøde plejeboligbeboere). 

Forslaget indeholder følgende hovedelementer:

1) Fjernelse af lejelovenes løbedage.

2) Opmagasinering af indbo efter afdøde plejeboligbeboere.

Derudover indføres der hjemmel for boligministeren til at pålægge huslejenævn og beboerklagenævn at indberette oplysninger om de sager, som nævnene behandler.

Fjernelse af lejelovenes 3 løbedage

Med de nye regler fjernes lejelovenes 3 løbedage. Formålet er at øge sandsynligheden for, at huslejen betales hurtigst muligt efter, at lejeren har modtaget sin indkomst. Dermed mindskes risikoen for at indkomsten bruges til andet formål med heraf følgende udsættelse pga. manglende betaling. 

Rettidig betaling af husleje sker herefter senest på forfaldsdagen. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

Efter de gældende regler i lejelovene kan rettidig betaling af husleje ske senest den 3. hverdag efter, at huslejen forfalder til betaling, de såkaldte løbedage.

Påkravsfristen på 14 dage i almenlejelovens § 90, stk. 2, bevares. Bemærk at påkrav efter de nye regler tidligst kan udsendes efter 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag. Dermed er retstilstanden for påkrav, påkravsgebyr og ophævelse af lejeaftalen i princippet uændret.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2013, og får virkning for alle lejeaftaler, såvel allerede indgåede samt nye - også selv om der måtte være aftalt løbedage i lejeaftalen.

For at sikre at lejerne får kendskab til, at der ikke længere gælder løbedage ved betaling af husleje, bør medlemmerne informere lejerne om de nye regler i god tid, før de træder i kraft.

Beboerbladet vil bringe en artikel om ændringen. 

Opmagasinering af indbo efter afdøde plejeboligbeboere

Det præciseres, at skifteretten kan træffe beslutning om, at indbo efter afdøde beboere i plejeboliger kan opmagasineres i overensstemmelse med reglerne herom i dødsboskiftelovens § 8. 

Formålet med præciseringen er at sikre en hurtigere genudlejning af boligerne.

Efter almenlejelovens § 71, stk. 4, kan en plejebolig opsiges med et særligt kort varsel på 1 måned. For at få gavn af det korte opsigelsesvarsel er det ofte nødvendigt at opmagasinere indbo i den periode, hvor skifteretten behandler boet.

Denne del af forslaget træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

 

Søger du bolig? - Klik her