2212 - Startboliger

Folketinget har den 31. maj 2012 vedtaget L 123 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Startboliger m.v.). De nye regler træder i kraft den 1. juli 2012.

Med lovændringen bliver det muligt at søge om støtte til etablering af såkaldte startboliger. Formålet er at sikre unge med forskellige grader af problemer en god start på et liv i egen bolig. 

Startboliger er almene ungdomsboliger, som ud over den sædvanlige støtte til opførelsen modtager offentlig støtte til aflønning af støttepersonale (sociale viceværter) i en periode på op til 15 år. Derudover er der mulighed for et mindre ombygningstilskud.  

Boligerne er målrettet unge 18-24-årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende voksenstøtte. Startboliger kan drives af boligorganisationer og selvejende institutioner efter almenboligloven. 

Startboligerne etableres som led i satspuljeaftalen for 2012, og der er afsat i alt 131,2 mio. kr. i årene 2012-2015. 

Bygninger kan tilvejebringes ved udnyttelse af en række eksisterende boligtyper, herunder ungdomsboliger. Bygninger kan desuden tilvejebringes ved, at kommunen giver støttetilsagn til etablering af nye boliger ved nybyggeri, tilbygning til eksisterende byggeri, erhvervelse og efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme m.v. 

Der vil i de kommende måneder blive udsendt nærmere information om den nye ordning, ansøgningsprocedure m.v.

Ministeret for By, Bolig og Landdistrikter har til hensigt at udsende en bekendtgørelse om ordningen i løbet af juni 2012 og snarest muligt herefter en vejledning. 

Ministeriet planlægger desuden at afholde et informationsmøde den 17. august 2012 i Odense. Nærmere invitation til mødet vil blive udsendt. 

Frist for ansøgning om støtte til startboliger i 2012 forventes at blive uge 41, og ministeriet forventer at give støttetilsagn inden årets udgang.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her