1512 - Affaldsgebyr på genbrugspladser

Flere medlemmer har henvendt sig til BL for at få afklaret, om afdelingen skal betale erhvervsaffaldsgebyr, når en ejendomsfunktionær bringer beboernes kasserede genstande - storskrald - til genbrugspladsen. 

Vi har drøftet spørgsmålet med Miljøstyrelsen, som herefter bl.a. har udtalt følgende: 

"Miljøstyrelsen udtaler sig alene vejledende om reglerne og deres fortolkning. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at udgangspunktet er, at virksomheder er gebyrpligtige, når de afleverer affald til genbrugspladsen, herunder affald der er fremkommet ved arbejde for husholdninger. Dette følger af, at virksomheden som absolut hovedregel må anses for at være producent eller indehaver af affaldet og derved er ansvarlig for betaling af håndteringen af affaldet. Der kan dog være undtagelser herfra i situationer, hvor en transportør alene leverer en ydelse bestående i transport af affaldet fra A-B. Udgangspunktet vil i denne situation være, at det er den, for hvem affaldet transporteres, der er gebyrpligtig. 

Efter Miljøstyrelsens opfattelse er den af BL beskrevne situation omfattet af denne undtagelse - og håndteringen af affaldet må anses for betalt med husholdningernes affaldsgebyr." 

Efter Miljøstyrelsens opfattelse kan dette f.eks. håndteres ved, at boligorganisationen på forhånd kan rekvirere kuponer eller lign. fra kommunen, der giver boligorganisationen adgang til genbrugspladsen med husholdningers storskrald uden betaling af erhvervsaffaldsgebyr. 

BL vil derfor opfordre til, at boligorganisationen søger kommunen om en dispensation efter affaldsbekendtgørelsens § 65, stk. 4, hvis man oplever, at der opkræves affaldsgebyr i den nævnte situation. 

Miljøstyrelsen har herudover oplyst, at der ikke er adgang til at klage over de kommunale afgørelser efter affaldsbekendtgørelsen, hverken til Miljøstyrelsen eller til Miljø- og Naturklagenævnet. Det retlige tilsyn føres af statsforvaltningerne. Her kan borgere eller virksomheder indbringe sager, hvis man mener, at kommunerne tilsidesætter lovgivningen. 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her